Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 48,4 mln zł wobec 8,7 mln zysku rok wcześniej. Zysk z działalności zaniechanej wyniósł 92,02 mln zł w 2015 r. wobec 27,5 mln zł straty rok wcześniej.

"W związku ze sprzedażą jednostki biznesowej Wiring & Controls [...] za rok 2015 oraz za okres porównywalny spółka wyodrębniła działalność zaniechaną dot. produkcji wiązek elektrycznych i szaf sterowniczych.Działalność zaniechana obejmuje produkcję wiązek elektrycznych i szaf sterowniczych do dnia 30 czerwca 2015 roku oraz zmiany wynikowe dotyczące tej działalności powstałe po dniu 1 lipca 2015 roku do dnia bilansowego" - czytamy w raporcie rocznym.

Strata operacyjna wyniosła 41,31 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,01 mln zł w 2015 r. wobec 206,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto za rok obrotowy w 2015 r. wyniosła 46,89 mln zł wobec 162,85 mln zł straty rok wcześniej.

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.