"W dłuższej perspektywie zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 30-50% skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto wolnych od obciążeń przypadających na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że wpływ na rekomendację zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne spółki oraz planowane akwizycje i wymogi prawa.

"Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogólnym spółki. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało zwyczajne walne zgromadzenie" - czytamy także. 

Na początku lipca br. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu zostanie biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.