Strata operacyjna wyniosła 9,59 mln zł wobec 30,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45 mln zł w 2015 r. wobec 99,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 9,71 mln zł wobec 21,77 mln zł straty rok wcześniej.

"Niewątpliwie pod wieloma względami był to bardzo wymagający rok dla spółki i całej grupy, z pewnością jeden z najtrudniejszych w dotychczasowej historii. Wpłynęło na to wiele czynników – zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Istotny, negatywny wpływ na osiągnięte w 2015 roku wyniki miała sytuacja rynkowa – przede wszystkim kryzys ekonomiczny w Rosji. W poprzednich latach Rosja była największym rynkiem dla PZ Cormay, dlatego też ograniczenie popytu z tego kierunku geograficznego było dla nas wyjątkowo dotkliwe, a działania podejmowane w celu zniwelowania tego efektu nie są jeszcze w pełni widoczne. Bardzo istotny wpływ na działalność operacyjną oraz postrzeganie spółki i grupy przez wszystkich interesariuszy - pracowników, kontrahentów, akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego – miały spory formalne toczące się w ub.r. z poprzednimi zarządzającymi, jednocześnie w przeszłości istotnymi akcjonariuszami" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.