Strata operacyjna wyniosła 190,64 mln zł wobec 46,25 mln zł straty rok wcześniej.

"Wpływ na taki poziom miały: koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 90 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 7%; [...] pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 220 mln zł i głównie złożyły się na nie: odpis aktualizujący wartość wartości firmy spółki Rafako - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz wycena nieruchomości do wartości godziwej w kwocie 19,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 798,82 mln zł w 2015 r. wobec 1 530,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, biorąc pod uwagę koszty finansowe (pomniejszone o przychody finansowe) w wysokości 171,2 mln zł (których wartość wynika przede wszystkim z dokonania przez spółkę odpisu aktualizującego wartości inwestycji w akcje Rafako w kwocie 137,2 mln zł), strata netto w 2015 roku wyniosła 267,53 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 54,46 mln zł odnotowanej w roku 2014.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).