KNF nałożyła ponadto na spółkę  Alterco karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł, podano w komunikacie.

"W toku niniejszego postępowania administracyjnego ustalono, że Alterco SA począwszy od skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości jedenaście raportów okresowych po upływie określonych w rozporządzeniu terminów, natomiast pięciu raportów okresowych nie przekazała w ogóle" - podano także. 

"[...] W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej" - podała także Komisja. 

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości