Pod obrady rządu trafi projekt noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa. "Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych w związku z publikowaniem ogłoszeń o zbyciu akcji" - podkreślono w uzasadnieniu. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ogłoszenia w tej sprawie mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a także na stronie internetowej spółki, a nie jak dotąd w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kolejna regulacja, nad którą ma obradować rząd, to projekt noweli rozporządzenia w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji. "Zmiana ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych w dzienniku ogólnopolskim" - czytamy w uzasadnieniu. Tego typu ogłoszenia mają być zamieszczane na stronach internetowych.

Na posiedzenie Rady Ministrów trafi też projekt noweli rozporządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.

Zmiana wynika z "konieczności obniżenia kosztów związanych z publikacją ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym, jak również zwiększenia dostępności do przedmiotowego ogłoszenia poprzez umieszczenie go na stronach internetowych". Oznacza to, że nie będzie obowiązku publikacji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym. Projekt wprowadza konieczność publikowania go w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki, jeśli taką posiada.

Takie same rozwiązania mają obowiązywać w przypadku ogłoszeń dotyczących postępowań na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych. O tym mówi projekt noweli rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, którym we wtorek również zajmie się rząd. (PAP)