W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2015 rok w wysokości 168 788 003,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzy złote, 52/100) w następujący sposób:

• kwotę 67 500 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,90 zł na jedną akcję,

• kwotę 101 288 003,52 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl