§ 1

Na podstawie § 17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zobowiązać spółkę VEDIA S.A. do:

1) zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia,

2) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, informacji o zawarciu umowy z Autoryzowanym Doradcą, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

3) przekazania Giełdzie kopii umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą.

§ 2

1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki VEDIA S.A., oznaczonymi kodem "PLVEDIA00011", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect począwszy od dnia 11 kwietnia 2016 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez tę spółkę wszystkich wymogów wskazanych w § 1.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki VEDIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki VEDIA S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO") Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Jednocześnie zgodnie § 17b Regulaminu ASO, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, co następuje:

Na podstawie § 1 pkt 2) Uchwały Nr 757/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. spółka VEDIA S.A. ("Spółka") została zobowiązana m.in. do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO.

Nałożenie na Spółkę powyższego obowiązku stanowiło konsekwencję kolejnego naruszenia przez tę spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów okresowych, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu oraz miało na celu poprawę jakości oraz dążenie do zapewnienia prawidłowego wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w przyszłości.

W dniu 16 listopada 2015 r. Spółka zawarła umowę z Autoryzowanym Doradcą - spółką ABISTEMA KANCELARIA DORADCZA SP. Z O.O. Jednakże podmiot ten poinformował Giełdę o wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółce VEDIA S.A., ze względu na przyczyny leżące po stronie Emitenta.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że w ocenie Zarządu Giełdy nadal aktualne pozostają przesłanki co do wymogu współdziałania spółki VEDIA S.A. z Autoryzowanym Doradcą w przedmiocie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych, a Spółka do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie poinformowała Giełdy o zawarciu nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą, Zarząd Giełdy postanowił kolejny raz o nałożeniu na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.

Jednocześnie Zarząd Giełdy uznał, że do czasu podpisania i wejścia w życie powyższej umowy, obrót akcjami spółki VEDIA S.A. podlegać będzie zawieszeniu w terminie wskazanym w § 2 niniejszej uchwały.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.