MCI Capital S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. Spółka nabyła w celu umorzenia 67.723 akcji własnych, po średniej cenie jednostkowej w wysokości 10,35 złotych za jedną akcję. Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym nastąpiło w dniu 13 kwietnia 2016 roku. Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 67.723 sztuk, stanowią 0,11 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje własne uprawniają do 67.723 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,11 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawą prawną nabycia akcji własnych Spółki jest:

- uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (dawniej MCI Management S.A.) z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,

- uchwała numer 3 Zarządu MCI Capital S.A. z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji własnych Spółki,

- uchwała numer 1 Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia akcji własnych,

- uchwała numer 9 Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 1 Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia akcji własnych,

dalej ("Program Odkupu").

Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 731.511, co stanowi 1,18 % kapitału zakładowego Spółki i 1,18 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Odkupu.

Więcej na: biznes.pap.pl