W przypadku rozliczeń walutowych między kontrahentami kurs ma istotne znaczenie dla finansowego wyniku przedsiębiorstwa. Należy bowiem zwrócić uwagę, że drastyczne wahania na rynku mogą spowodować, że zysk z kontraktu będzie niższy od spodziewanego, a w skrajnych przypadkach można nawet stracić. Dlatego też konieczne jest obserwowanie tendencji na rynku. Nie oznacza to bynajmniej, że należy stale sprawdzać wszelkie raporty analityków. Istnieją skuteczniejsze i przede wszystkim łatwiejsze metody na aktywne zarządzanie walutą.

Skuteczne narzędzia wymiany walut

Obecnie coraz częściej instytucje finansowe współpracujące z klientami biznesowymi oferują przydatne narzędzia pozwalające na aktywne zarządzanie wymianą walut. Internetowe platformy transakcyjne, takie jak np. iPKO Dealer, pozwalają na dokonywanie samodzielnych transakcji bez udziału konsultantów. Narzędzia tego typu są o tyle praktyczne, że przedsiębiorca może dokonać natychmiastowego zakupu lub sprzedaży określonej waluty albo też zaplanować określone transakcje w dłuższej perspektywie czasu. W tym drugim przypadku istnieją dwa warianty transakcji. Można ustalić je na określony termin bądź uzależnić ich finalizację od ściśle wybranego kursu danej waluty. To ostatnie rozwiązanie jest o tyle wygodne, że przedsiębiorca nie musi śledzić notowań – transakcja zostanie uruchomiona automatycznie.

Jedną z zalet platform transakcyjnych jest również możliwość wykorzystywania ich do lokowania nadwyżek finansowych. Taka aktywna forma zarządzania daje możliwość stworzenia zabezpieczenia firmy na wypadek trudniejszego okresu. Zainwestowanie nadwyżki, na przykład z wyższych niż spodziewane zysków, umożliwia utrzymanie płynności finansowej. Trzeba pamiętać, że niekiedy opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów mogą zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Platformy pozwalają też na elastyczne zarządzanie transakcjami terminowymi, a także – co jest szczególnie przydatne przy szerokich kontaktach biznesowych oraz mnogości płatności – na wykonywanie zleceń zbiorczych.

Transakcje zaplanowane w czasie można zmieniać i modyfikować w każdym momencie przed wyznaczoną w systemie datą finalizacji. Jeśli okaże się, że z jakichś przyczyn przedsiębiorca chce anulować lub zmienić wysokość transakcji, może tego dokonać w każdej chwili.

Z kolei jeżeli ma do wykonania wiele transakcji tej samej pary walutowej, może realizować je jednocześnie, oszczędzając tym samym czas.

Aktywne zarządzanie transakcjami walutowymi pozwala na większą kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa. Obserwując tendencje rynkowe, a także korzystając z raportów analityków rynku, możemy z wyprzedzeniem reagować na trendy, co pozwala uniknąć zagrożeń wynikających z wahania kursów.

Czynniki wpływające na kursy walut

Choć na co dzień przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia walutowe obserwują wahania i zmiany na rynku, to rzadko zdają sobie sprawę, jak wiele czynników determinuje ruchy na rynku walutowym.

Bezpośrednim czynnikiem kształtującym kurs waluty jest stosunek podaży do popytu. Istnieją również czynniki makroekonomiczne, do których należą wysokość stóp procentowych, poziom inflacji, Produkt Krajowy Brutto czy stopa bezrobocia.

W przypadku stóp procentowych istnieje pewna zależność: ich wzrost powoduje wzrost kursu waluty państwa, które podniosło stopy procentowe. Jednocześnie ich obniżenie determinuje spadek ceny waluty.

W przypadku inflacji wzrost cen powoduje obniżenie konkurencyjności produktów krajowych na rynkach międzynarodowych, a rośnie popyt na produkty zagraniczne. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wymianę waluty krajowej na obcą, co w konsekwencji prowadzi do jej deprecjacji, czyli obniżenia wartości.

PKB stanowi wskaźnik określający w najszerszym zakresie stan gospodarki państwa. Jego wzrost skutkuje rozwojem gospodarczym oraz powoduje umocnienie krajowej waluty, natomiast spadek oznacza osłabienie kursu.

Niska stopa bezrobocia jest wskaźnikiem poprawy sytuacji gospodarczej, co w przypadku waluty krajowej przyczynia się do jej umocnienia.

Powyższe wskaźniki nie są jedynymi determinantami wahań na rynku walutowym. Należy tu wspomnieć chociażby o czynnikach geopolitycznych. Niestabilna sytuacja w kraju, konflikty zbrojne czy inne niepokojące inwestorów wydarzenia przyczyniają się do spadku cen waluty. Co ciekawe, na wysokość kursu mogą mieć wpływ czynniki psychologiczne, a w zasadzie syndrom psychologii tłumu – zjawisko wahania cen walut niepodyktowane żadnymi realnymi przesłankami może być spowodowane reakcją inwestorów na różnego rodzaju publikacje specjalistów, które błędnie zinterpretowane powodują, że na rynku następuje wzmożony popyt lub podaż na określoną walutę. Przypomina to sytuację, gdy plotka zaczyna żyć własnym życiem i dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której traktuje się ją jako prawdę.

Powyższe czynniki wpływają na zmiany rynku walutowego w różnym stopniu. Należy jednak pamiętać, że to połączenie wielu wskaźników przyczynia się do spadku lub wzrostu kursów. Można oczywiście w oparciu o badania historyczne określić w przybliżeniu tendencję rynku, jednak determinantów i czynników jest tak wiele, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności co do tego, jak zachowa się rynek.

Przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia walutowe powinni przede wszystkim korzystać z nowoczesnych narzędzi usprawniających możliwość wymiany walut. Obserwacja zmian na rynku jest w zasadzie zbyt czasochłonna, by poświęcać jej więcej uwagi, niż to konieczne. Zdecydowanie lepiej skupić się na rozwoju firmy, ograniczając aktywność do transakcji realizowanych w najbliższym czasie.