Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.857.120,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy), tj. w wysokości 0,08 PLN (słownie: osiem groszy) na jedną akcję; przy czym przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2015 roku w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 PLN, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie kwota 0,00 PLN (słownie: zero złotych i zero groszy) na jedną akcję,

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 kwietnia 2016 roku. Równocześnie ZWZ nie ustaliło dnia wypłaty dywidendy, ponieważ w związku z wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 PLN. W związku czym do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostała kwota 0,00 PLN (słownie: zero złotych i zero groszy) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 35.714.000.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl