KNF nałożyła na spółkę PBG karę w wysokości 800 tys. złWarszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę PBG SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł m.in. za niewypełnianie obowiązków informacyjnych, podał Komisja.

"KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę PBG SA w upadłości układowej karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych" – czytamy w komunikacie.

"W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na głównym rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego" - czytamy dalej.

Kilkukrotne naruszenia dotyczyły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej. Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych oraz informacji poufnych w sposób i w terminach przewidzianych prawem.

"Spółka nie opublikowała informacji poufnej, która powstała najpóźniej w dniu 13 października 2011 r. o gotowości spółki do podjęcia rozmów na temat transakcji zbycia znacznego pakietu akcji spółki Energomontaż-Południe SA na rzecz Rafako SA, której dokonano w dniu 20 grudnia 2011 r. Na dzień 13 października 2011 r., tj. dzień pisma, w którym spółka wystosowała do prezesa Rafako SA informację o gotowości do podjęcia rozmów na ww. temat, informacja ta nie była zakomunikowana inwestorom. Informacja ta była istotna, niezależnie od okoliczności, iż stanowiła realizację wcześniej przyjętej przez spółkę strategii dotyczącej rozwoju opartego o segment energetyczny skupiony wokół Rafako SA" - podano dalej.

Według KNF zmiana kontroli nad spółką Energomontaż-Południe SA stanowić miała zmianę kontroli nad istotnym w grupie kapitałowej PBG aktywem i miała nastąpić z kontroli bezpośredniej na pośrednią oraz wielostopniową. PBG bowiem miała nabyć Rafako za pośrednictwem wehikułu inwestycyjnego w postaci nabycia 100% udziałów w spółce Multaros Trading Company Limited posiadającej 50,000001% kapitału zakładowego Rafako SA.

"Dodatkowo spółka nienależycie wykonała obowiązki informacyjne związane ze sporządzeniem jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych (za rok 2011 oraz za I kwartał 2012 roku)" - podano dalej.

Zdaniem Komisji, niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej wartości firmy oraz niedokonanie odpisów aktualizujących wartość firmy mogłoby być istotne dla uczestników rynku w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej spółki.

Komisja ocenia, iż naruszenia odnoszące się do sprawozdawczości finansowej były na tyle istotne, że wpłynęły negatywnie na czytelność obrazu sytuacji spółki prezentowanego w raportach okresowych za rok 2011 i skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku.

"Komisja w postępowaniu wykazała kilkukrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych" - czytamy także.

W ocenie Komisji sumienne i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących, poufnych oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo. Czterokrotne naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych – poprzez nienależyte wykonanie lub ich niewykonanie – przyczyniło się do naruszenia kluczowej dla funkcjonowania rynku kapitałowego zasady transparentności, podano także.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)