Bytom  

Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Bytom S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 przez Bytom S.A. w kwocie 12 504 392,16 zł - na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Miraculum 

Miraculum dokonało wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln zł, podała spółka. "Wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę kwoty 1 017,75 zł za każdą z obligacji, tj. łącznie 1 119 527,00 zł. Dzisiejsza płatność zakończyła proces wykupu obligacji. Wszelkie należności z całości wyemitowanych obligacji zostały uregulowane" - czytamy w komunikacie. 

Medicalgrithmics

Medicalgrithmics wyemitowało 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i wykupiło obligacje serii A0 na łącznie 48 mln zł, podała spółka. "Środki pozyskane z obligacji zostaną, w pierwszej kolejności, przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A0, będących obligacjami krótkoterminowymi, na okaziciela, zerokuponowymi (dyskontowymi), zabezpieczonymi, o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48 000 000,00 mln zł. [...] Kwota pozostała po wykupie wszystkich obligacji krótkoterminowych zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego emitenta" - czytamy w komunikacie.

Synektik 

Synektik odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) dokonał przydziału 2-5-letnich obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Ovostar Union 

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 15% r/r do 317 mln sztuk w I kw. 2016 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 201 mln szt.>>>> 

Work Service 

Akcjonariusze Work Service zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 maja o ustanowieniu programu obligacji o wartości do 150 mln zł, podała spółka.>>>> 

Comp 

Comp odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

i2 Development 

W ramach pierwszej oferty publicznej i2 Development inwestorom przydzielono 1 700 000 akcji. Zapisy na akcje spółki złożone w transzy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 31,93%, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prowadzonych inwestycji.>>>>  

LPP  

Zarząd LPP rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 59,94 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 33 zł na akcję. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem dywidendy, wówczas wartość dywidendy na jedną akcję wyniosłaby 32,69 zł na jedną akcję, podało LPP.>>>>  

Mostostal Zabrze  

Mostostal Zabrze zawarł z firmą Kinetics Technology umowę na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 24.281.094 zł netto, podano także.>>>>  

Mirbud 

Mirbud otrzymał zwrotnie umowę z INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dotyczącą budowy budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z infrastrukturą przy ul. Szarych Szeregów w Lubaniu, poinformowała spółka. Wartość umowy brutto wynosi 11,04 mln zł, podano także.>>>> 

Archicom 

Archicom wprowadził do sprzedaży 103 mieszkania na osiedlu Olimpia Port i 130 mieszkań na osiedlu Cztery Pory Roku. podała spółka. Zakończenie inwestycji zlokalizowanych we Wrocławiu planowane jest w I kw. 2018 roku.>>>>  

Kopex 

Spółka zależna TDJ - akcjonariusza dominującego Famuru - złożyła 21 kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad Kopeksem, podał Famur.>>>>   

ES-System 

Akcjonariusze ES-System zdecydują o przeznaczeniu 10,72 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 19 maja.>>>>