Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AC1 o łącznej wartości do 100 mln złWarszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje.

"Zgodnie z uchwałą spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 100 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AC1 spółki o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji" - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące, podano również.

"Propozycja nabycia obligacji, zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia obligacji, będą wyłącznie osoby, do których skierowana zostanie propozycja nabycia obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2016 roku" _ czytamy dalej.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)