Strata operacyjna wyniosła 4,26 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,58 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 65,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 2,76 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka szacowała wcześniej, że miała 34,58 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,26 mln zł straty operacyjnej i 3,5 mln zł straty netto w I kwartale 2016 r.

"Wyniki finansowe Grupy ZUE w I kwartale 2016 roku były słabsze od osiągniętych w tym samym okresie roku ubiegłego. Spowodowane to było spowolnieniem w sferze ogłaszania i rozstrzygania przetargów na realizację kolejowych i miejskich inwestycji infrastrukturalnych. Zarówno ich liczba, jak i wartość okazały się mniejsze od zapowiadanych" – skomentował wyniki prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Kontrakty, które spółka pozyskała w pierwszym okresie nie generowały jeszcze przychodów, a dotychczas realizowane były w fazie końcowych rozliczeń co skutkowało mniejszym zaangażowaniem kosztów, a co za tym idzie niższymi przychodami ze sprzedaży, wyjaśniono.

Niższa wartość sprzedaży przy minimalnych marżach brutto wynikających z okresu realizacji poszczególnych kontraktów były głównym czynnikiem determinującym ujemną wartość EBITDA (-1,88 mln zł).

"Wykazany na koniec pierwszego kwartału wynik finansowy odzwierciedla konserwatywne podejście zarządu do polityki finansowej spółki, zakładającej wycenę ryzyk na każdym etapie realizacji kontraktów. Świadomość płytkiego rynku, wzmożonej konkurencji ofertowej, a w konsekwencji niższych zakładanych marż jest podstawą ostrożnego podejścia do wyników finansowych" – czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)