"Odnotowane w poprzednim badaniu ożywienie w przemyśle przetwórczym trwało krótko. W kwietniu koniunktura uległa kolejnemu pogorszeniu. Przedsiębiorstwa informują o spadku produkcji, portfela

zamówień i zatrudnienia. Przewidywania na najbliższe miesiące są pesymistyczne, mimo pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych" - napisano.

"Spadek wartości wskaźnika miał miejsce zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych. W ciągu miesiąca odnotowano spadek wartości sald bilansowych produkcji, portfela zamówień ogółem i eksportowych oraz zatrudnienia. Wartości większości sald pozostają ujemne. Przedsiębiorstwa przewidują dalszy spadek produkcji i zamówień w najbliższych miesiącach. Oczekują także pogorszenia przyszłej kondycji gospodarki" - dodano. (PAP)