"Wyniki pierwszego kwartału obciążają jeszcze koszty restrukturyzacji związane z zeszłorocznymi akwizycjami. Widać jednak, że przyjęta strategia rozwoju oparta na wzmacnianiu naszej pozycji przede wszystkim na rynku call center daje widoczne efekty. Tylko w pierwszym kwartale sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 74%, mimo, że jest to zwykle najsłabszy przychodowo okres w roku. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dodatkowo poprawy rentowności" - powiedział Marzec, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2016 roku grupa kapitałowa Arteria w dalszym ciągu ponosiła zwiększone koszty związane z restrukturyzacją i porządkowaniem swoich zasobów, co skutkowało ich wzrostem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W efekcie zysk operacyjny wzrósł r/r mniej dynamicznie, bo o 6,1% do 2 091 tys. zł, a zysk netto utrzymał się na zeszłorocznym poziomie w wysokości 2 091 tys. zł (różnica na poziomie 0,8 %), podano w raporcie.

"Wskaźnik EBITDA wzrósł w raportowanym okresie o 11%, z 3 670 tys. zł do 4 075 tys. zł. Efektem  konsolidacji był natomiast dynamiczny wzrost aktywów (o 16,65) oraz kapitałów własnych o blisko 10% (do 85 202 tys. zł), a także wyższa niż przed rokiem suma zobowiązań. Wynika to głównie ze wzrostu zobowiązań handlowych związanych z włączeniem do grupy kapitałowej dwóch nowych spółek oraz ze wzrostu zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych w sierpniu 2015 roku, których celem było częściowe sfinansowanie akwizycji oraz optymalizacja ponoszonych przez spółkę kosztów finansowych oraz poprawę struktury bilansu" - czytamy dalej.  

W związku z zaplanowanym na rok bieżący, dynamicznym rozwojem oraz koniecznością wewnętrznego uporządkowania struktur dwóch spółek zakupionych w 2015 roku, zarząd Arterii nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej rekomendacji wypłaty dywidendy w roku bieżącym. Rekomendacja ta zostanie przedstawiona przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Arterii zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2015 rok, podano również. 

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)