"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Bank Pocztowy SA z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 1 000 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Ipopema Securities, podano także.

Wcześniej Bank Pocztowy poinformował, że złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego, sporządzonego w związku z ofertami publicznymi do 10 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda emitowanych w seriach na podstawie Programu. Łączna wartość emisji nie przekroczy 1 mld zł.

Po wyemitowaniu każdej serii obligacji bank zamierza ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także.

W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł.

Jak wówczas informowano, obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach), obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy – Prawo bankowe, obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)