Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r: r do 1,26 mln zł w I kw. 2016 r.Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,03 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody brutto ze sprzedaży sięgnęły 123,03 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 135,3 mln zł rok wcześniej.

"Okres ten w zakresie wyników Grupy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Istotnie wzrosły przychody netto z kluczowego dla rozwoju Grupy segmentu inwestycji w portfele wierzytelności bankowych. Wzrosły również przychody z tytułu faktoringu netto oraz, co ważne, zwiększyła się wartość portfela faktoringowego, co będzie mieć wpływ na wzrost przychodów w kolejnym kwartale. W kolejnych kwartałach planujemy nadal istotnie zwiększać przychody z serwisowania portfeli wierzytelności, a sprzyjać temu będzie zarządzanie nowymi funduszami sekurytyzacyjnymi, jakie Pragma tworzy wraz z Money Makers TFI z Grupy Alior Bank S.A. Spodziewamy się również systematycznego wzrostu przychodów generowanych przez portfel faktoringowy, co będzie skutkować istotnym wzrostem wyników Pragma Faktoring" - napisał prezes Tomasz Boduszek w liście do akcjonariuszy.

Wynik netto Grupy za pierwszy kwartał br. (przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso) stanowi 118% wyniku rocznego za 2015 r., co pozwala zakładać, że Grupa w 2016 r. istotnie poprawi poziom wypracowanego zysku, czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)