"Podwyższenie ratingu odzwierciedla w szczególności: (1) postępy w procesie integracji Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, (2) kontynuację działań mających na celu uproszczenie struktury korporacyjnej oraz struktury zadłużenia, (3) korzyści strategiczne i kosztowe wynikające z nabycia grupy kapitałowej Midas S.A. oraz (4) konsekwentne oddłużanie przez ostatni rok ukierunkowane na osiągnięcie zakładanego progu długu netto do EBITDA na poziomie 1,75 w średnim terminie" - podała w uzasadnieniu agencja.

Agencja Moody's podkreśliła również silną pozycję grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu zarówno na rynku płatnej telewizji, jak i na rynku telefonii mobilnej oraz jej stabilne wyniki operacyjne, wspierane ofertą usług łączonych smartDOM.

"Ponadto na ocenę ratingową pozytywnie wpłynęło zmniejszenie ekspozycji spółki na ryzyko walutowe, co wynika z zakończonego refinansowania zadłużenia denominowanego w walutach obcych długiem w polskich złotych, oraz wysoka płynność związana z silnymi generowanymi przepływami wolnych środków pieniężnych, rozłożoną w czasie zapadalnością zadłużenia oraz dostępnym, niewykorzystywanym obecnie kredytem rewolwingowym w wysokości 1 mld zł" - podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)