"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wykluczenia akcji spółki Alterco S.A. z obrotu na rynku regulowanym oraz stosownie do informacji urzędu KNF, że decyzja ta stała się ostateczna, a ostatnim dniem obrotu na giełdzie akcjami tej spółki powinien być dzień 23 maja 2016 r., zarząd Giełdy działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 4) Regulaminu Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 24 maja 2016 r. akcje spółki Alterco" - czytamy w komunikacie.

W marcu KNF jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Alterco z obrotu na rynku regulowanym. KNF nałożyła ponadto na spółkę Alterco karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł.

W toku postępowania KNF ustaliła, że Alterco począwszy od skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. przekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości jedenaście raportów okresowych po upływie określonych w rozporządzeniu terminów, natomiast pięciu raportów okresowych nie przekazała w ogóle.

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości.

(ISBnews)