"Ustalony harmonogram przedstawia wymagane przepisami prawa czynności takie jak w szczególności: przygotowanie prospektu emisyjnego dotyczącego akcji nowej emisji, złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, czy też złożenie we właściwym sądzie wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego spółki do rejestru przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Podjęcie decyzji w sprawie emisji akcji serii F z prawem poboru przewidziane jest podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki po wznowieniu obrad 15 czerwca 2016 r.

"Dodatkowo banki zgodziły się na uchylenie zobowiązania spółki do uzgodnienia z nimi do dnia 20 maja 2016 r. strategii restrukturyzacji finansowej grupy kapitałowej Ferrum, z uwagi na fakt, że na chwilę obecną zasadnicze elementy modelu finansowego, takie jak m.in. kwestia wydatków inwestycyjnych, wskaźników zadłużenia, dozwolonego zbycia, relacji z wybranymi kontrahentami uwzględnione zostały już w treści dotychczasowych ugód z Bankami, stąd obecnie przedmiotowe zobowiązanie jest niecelowe" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)