Obligacjom tym agencja Moody`s Investors Service przyznała z kolei tymczasowy rating na poziomie Baa3 – podał w środę PKN Orlen.

Tymczasowe ratingi obu agencji dla planowanych obecnie euroobligacji płockiego koncernu przyznane zostały na tym samym poziomie co poprzednio, gdy spółka w 2014 r. dokonała pierwszej emisji takich papierów dłużnych.

Ostatnio PKN Orlen informował, że na emisję euroobligacji w ramach grupy kapitałowej tej spółki, która miałaby nastąpić w przypadku korzystnych warunków rynkowych w terminie – jak podawano wówczas - do końca 2016 r., zgodziła się rada nadzorcza tej spółki. Emisja miałaby być zrealizowana przez Orlen Capital AB, szwedzką spółkę zależną płockiego koncernu, w której posiada on 100 proc. udziałów.

„Jeśli po zakończeniu prac przygotowawczych do emisji pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę Orlen Capital AB, PKN Orlen będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 r.” - informował PKN Orlen w połowie maja.

W środę płocki koncern podał, że „przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 r”.

Spółka Orlen Capital przeprowadziła w czerwcu 2014 r. pierwszą emisję 7-letnich euroobligacji, których gwarantem był PKN Orlen, na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Wyemitowane wtedy przez euroobligacje uzyskały od agencji Fitch i Moody's rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3. Emisja została poprzedzona wówczas spotkaniami przedstawicieli płockiego koncernu z inwestorami głównych europejskich centrów finansowych, w tym w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami tej emisji były wtedy BNP Paribas i HSBC.

Jak tłumaczył wówczas płocki koncern, celem emisji było pozyskanie środków, służących dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i spłacie kredytów bankowych. Wcześniej spółka informowała, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat, a ze względu na ówczesny charakter rynku minimalna kwota emisji została wyznaczona na poziomie 500 mln euro. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne, które cieszyły wówczas bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

W 2015 r. grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła zysk netto w wysokości 3 mld 233 mln zł, a sam płocki koncern wypracował zysk netto na poziomie ponad 1 mld 47 mln zł. Z kolei zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za I kw. 2016 r. wyniósł 336 mln zł przy 868 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast sam płocki koncern w I kw. 2016 r. odnotował stratę 80 mln zł przy zysku netto 258 mln zł rok wcześniej.

Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec marca 2016 r. wyniosło 5 mld 467 mln zł i było niższe o 1 mld 343 mln zł w porównaniu z końcem 2015 r.

Według danych PKN Orlen ze stycznia, najbardziej aktualnych, akcje PKN Orlen posiadają: Skarb Państwa - 27,52 proc., Nationale-Nederlanden OFE - 9,12 proc., Aviva OFE - 7,34 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 56,02 proc. (PAP)