W ocenie autorów raportu „Potencjał innowacyjny gospodarki – uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, podstawowe czynniki wzrostu polskiej gospodarki w ostatnim 20-leciu - akumulacja kapitału i zwiększanie zatrudnienia – wyczerpują się.

„Relatywnie rola tego czynnika będzie maleć. Najważniejszym czynnikiem, który mógłby zastąpić tę akumulację będzie innowacyjność” – powiedział w poniedziałek podczas prezentacji raportu jego współautor Jakub Growiec.

„Uważamy, że innowacja może i powinna stać się podstawą wzrostu gospodarczego” - dodał.

Raport wskazuje, że obecny poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest niski.

„W porównaniu z innymi krajami OECD, Polska jest umiarkowanie – żeby nie powiedzieć mało – innowacyjna” – dodał Growiec.

W jego ocenie, polityka wspierania innowacyjności jest procesem długofalowym.

„To proces, który trwa przez dekady, dlatego ważne są takie elementy jak budowanie stabilnych regulacji prawnych. Ważne jest także zbudowanie kapitału ludzkiego i społecznego” – powiedział.

„Budowanie innowacyjności to proces wymagający efektywnego systemu ewaluacji i monitorowania” – dodał.

Z prezentacji raportu wynika, że w krótkim horyzoncie czasowym, czynnikiem wspierającym wzrost innowacji może być m.in. eliminacja barier instytucjonalnych.