PKN Orlen

PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka. "Dążyliśmy do maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych - historycznie niskiego kosztu stopy bazowej i atrakcyjnych marż. PKN Orlen jest doświadczonym uczestnikiem rynków finansowych, który korzystnie przeprowadził emisję na różnych rynkach. To pozwala nam budować wiarygodność i pozyskiwać zaufanie naszych partnerów finansowych, którzy licznie odpowiedzieli na naszą emisję ponad trzykrotnie przewyższając ofertę, co umożliwiło nam jej podniesienie do 750 mln euro. Dzięki tej transzy przedłużamy okres zapadalności naszych zobowiązań i poszerzamy zakres dywersyfikacji źródeł finansowania" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie. Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital AB, rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji.

PKO BP 

Zarząd PKO Banku Polskiego (PKO BP) przedłożył zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację podziału zysku osiągniętego za 2015 r. (w wysokości 2 571 142 tys. zł) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (w wysokości 1 250 000 tys. zł), w łącznej wysokości 3 821 142 tys. zł, proponując jego następujący podział: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. zł, na kapitał zapasowy w kwocie 2 500 000 tys. zł, na kapitał rezerwowy w kwocie 71 142 tys. zł, podał bank. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy – na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1 zł brutto na jedną akcję.>>>>  

- Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego (PKO BP) powołała Mieczysława Króla na stanowisko wiceprezesa zarządu z dniem 6 czerwca 2016 r., podał bank.>>>>  

PZU 

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu 1 796,13 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,08 zł na jedną akcję, wynika z projektów na ZWZ. "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 2 248 522.454,29 zł w następujący sposób:
1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 1 796 127 840,00 zł, tj. 2,08 zł na jedną akcję;
2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 442 394 614,29 zł;
3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 000 000,00 zł.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy [...] ustala się na 30 września 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2016 roku" - czytamy w projektach.

Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 rok i przeznaczenie w całości kwoty 446,15 mln zł zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>> 

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu ponownie powołała Tobiasa Solorza na stanowisko prezesa, podała spółka.>>>> 

CCC 

Akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu 86,02 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,24 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Jednak wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję wyniesie 2,19 zł pod warunkiem zarejestrowania akcji nowej emisji przed dniem dywidendy.>>>>  

CCC mogłoby rozważyć akwizycje rozpoznawalnych znaków towarowych w Europie, szczególnie w Niemczech czy Austrii, poinformował członek zarządu ds. finansowych CCC Piotr Nowjalis.>>>> 

Echo Investment 

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o wypłacie pozostałej części dywidendy za 2015 roku wysokości 1 568,22 mln zł, co oznacza płatność w wysokości 3,80 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. Wcześniej spółka wypłaciła na poczet dywidendy zaliczkowo kwotę niemal 590,15 mln zł.>>>>  

ZCh Police 

Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o nieprzeznaczeniu zysku na dywidendę i przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.>>>>   

Mercator Medical 

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,35 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.>>>> 

Orbis  

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 69,12 mln zł z zysku za 2015 rok, co oznacza wypłatę w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Erbud  

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 15,37 mln zł, co daje 1,20 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

Colian Holding 

Akcjonariusze Colian Holding zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę całości zysku netto za 2015 r. oraz o przesunięciu na ten cel środków z kapitału zapasowego, co pozwoli na wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podano w projektach uchwał.>>>>  

Vistula Group 

Akcjonariusze Vistula Group zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok i przeznaczeniu kwoty 13,38 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 29 czerwca.>>>>  

PGNiG 

PGNiG Termika złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK) w związku z zamiarem objęcia 100% kapitały w spółce energetycznej "Jastrzębie" z Jastrzębia-Zdroju (SEJ), podał UOKiK.>>>>  

Unimot  

Akcjonariusze Unimotu, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,97 mln zł z zysku za 2015 r. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie 0,68 zł dywidendy, podała spółka.>>>> 

Czerwona Torebka 

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej Czerwonej Torebki - Magus S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Merlin.pl S.A.), podała Czerwona Torebka. Przed wydzierżawieniem marki i sklepu Merlin.pl przez spółkę Topmall ta spółka zależna była operatorem sklepu internetowego Merlin.pl. >>>> 

Astarta 

International Finance Corporation (IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa) zatwierdziła finansowanie dla Astarty w postaci linii kredytu obrotowego w wysokości 25 mln USD, podała spółka. "Projekt ten pozwoli spółce na zabezpieczenie finansowania kapitału obrotowego w celu zgromadzenia zapasów podczas sezonu żniw, co pozwoli spółce osiągnąć stały dopływ surowca do przetwórstwa lub na eksport" - czytamy w komunikacie.

i2 Development 

i2 Development odnotował 16,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 74 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Zarząd i2 Development zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,05 mln zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>> 

Akcjonariusze i2 Development zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r., wynoszącego 1,05 mln zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.>>>> 

Marvipol   

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 34% r/r do 188 mln zł w okresie od stycznia do kwietni br., podała spółka. W samym kwietniu sprzedaż osiągnęła 43,8 mln zł (+58% r/r).>>>>  

Wilbo 

Akcjonariusze Wilbo zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 rok i przeznaczeniu kwoty 29 733,88 zł na zmniejszenie straty z lat poprzednich, wynika uchwał podjętych przez ZWZ.>>>>  

Rank Progress  

Rada nadzorcza Rank Progress podjęła uchwałę o powołaniu Jana Mroczki do zarządu spółki na nową, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2016 r., poinformowała spółka. Jan Mroczka to współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec.>>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen chce mieć szeroki krąg dostawców ropy i prowadzi rozmowy m.in. z Iranem w tej sprawie, poinformował prezes Wojciech Jasiński.>>>>  

PKN Orlen spodziewa się, że 2016 r. będzie dla spółki trudniejszy niż 2015 r. ze względu na otoczenie makroekonomiczne, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Jasińskiego.>>>>  

PKN Orlen jest zadowolony z dzisiejszej decyzji akcjonariuszy dotyczącej wypłaty dywidendy i, jeśli sytuacja makroekonomiczna na to pozwoli, planuje utrzymać obecną politykę dywidendową, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>> 

PKN Orlen optymalizuje nakłady tegoroczne inwestycyjne w działalności wydobywczej i może je obniżyć do nawet mniej niż 600 mln zł, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.>>>>  

Giełda

W ramach kwartalnej korekty składu indeksów giełdowych, Polnord zastąpi w składzie indeksu średnich spółek WIG40 Integer.pl po sesji 17 czerwca br., podała GPW. >>>>  

Farmacol   

Akcjonariusze Farmacolu zdecydują 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w kwocie 20,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.>>>>  

Best 

Grupa Best wykupiła w terminie obligacje serii G o wartości 39 mln zł. To największy dotychczas wykup obligacji, zrealizowany przez spółkę, podał Best.>>>> 

Gino Rossi 

Sprzedaż Grupy Gino Rossi wzrosła w maju br. o 0,3% r/r i wyniosła łącznie 21,6 mln zł, podała spółka.>>>> 

FFiL Śnieżka 

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 3,15 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 zł, podała spółka.>>>>  

Open Finance 

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o przekazaniu całości zysku netto za 2015 rok na kapitał zapasowy, podano w uchwałach ZWZ.>>>> 

Gekoplast   

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o przeznaczeniu 2,98 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

CWMedia

CWMedia - operator serwisu CDA.pl - planuje debiut na NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował ISBnews współzałożyciel i prezes Jarosław Ćwiek.>>>> 

Rank Progress 

Akcjonariusze Rank Progress zdecydują o pokryciu straty za 2015 z przyszłych zysków, wynika z projektów uchwał walnego, które zaplanowane jest na 29 czerwca.>>>> 

Presco Group

Rada nadzorcza Presco Group powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję zarząd spółki w składzie: Krzysztof Piwoński - prezes zarządu, Wojciech Andrzejewski - wiceprezes zarządu, Izabela Bednarek - członek zarządu i Kamil Czop - członek zarządu, podała spółka.>>>>