Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w maju 2016 roku wyniosły ok. 55,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 15,6%, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wyniosła około 219,6 mln zł i była wyższa o około 15,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.>>>>  

Emperia 

Zarząd Emperia Holding przedstawił radzie nadzorczej wniosek w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez spółkę w 2015 roku zysku netto w kwocie 25 443 938,77 zł do podziału na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 2 351,34 zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 25 441 587,43 zł, podała spółka. "Rada nadzorcza zaakceptowała wniosek zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

- Rada nadzorcza Emperia Holding powołała na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Dariuszem Kalinowskim jako prezesem, podała spółka. "Rada nadzorcza Emperia Holding S.A. w dniu 3 czerwca 2016 roku powołała na kolejną kadencję dotychczasowych członków zarządu emitenta panów Dariusza Kalinowskiego oraz Cezarego Barana" – czytamy w komunikacie.

OT Logistics 

Walne zgromadzenie OT Logistics zdecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę, co da 7 zł na 1 akcję, wynika z projektów ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrachunkowy 2015 w kwocie 28 992 644,68 zł, który zostanie podzielony w ten sposób, że:
- część zysku spółki, w kwocie 9 993 620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki w kwocie 7 zł za jedną akcję;
- pozostała część zysku spółki, w kwocie 18 999 024,68 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie. 

Akcjonariusze OT Logistics zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca m.in. o podziale akcji w stosunku 1 do 8, podała spółka. Według zarządu niższa cena jednostkowa ułatwi inwestorom indywidualnym inwestycje w akcje spółki. "Oznacza, to, że po przegłosowaniu splitu i zarejestrowaniu podziału liczba akcji OT Logistics zwiększy się 8-krotnie, zaś cena akcji zostanie proporcjonalnie obniżona, tj. podzielona przez 8. Obecnie wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,92 zł, zaś po wymianie będzie wynosić 0,24 zł. Liczba akcji składających się na kapitał zakładowy zwiększy się z 1 427 660 do 11 421 280 akcji" - czytamy w komunikacie. Liczba akcji pozostających w wolnym obrocie wzrośnie z obecnych ok. 160 tys. do ok. 1,3 mln sztuk, podano również.

Integer.pl  

Akcjonariusze Integer.pl zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca br. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Integer.pl S.A. postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.  

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w maju 2016 r. przez Bytom wyniosła 13,132 mln zł i była wyższa o 12,1% r/r, podała spółka.>>>>  

PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>  

PMPG Polskie Media 

PMPG Polskie Media opublikuje prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej na rok 2016 najpóźniej do dnia 15 czerwca, podała spółka. W połowie maja spółka informowała, że planuje do końca pierwszego półrocza br. przedstawić prognozę finansową w oparciu o założenia strategii rozwoju. >>>>  

InPost 

Akcjonariusze InPost zdecydują, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. >>>>   

Selvita   

Akcjonariusze Selvity zdecydują, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,65 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. Selvita odnotowała 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>  

The European Lead Factory wybrało projekt, który powstaje w ramach jednej z platform Selvity, poinformowała spółka. Jest to pierwszy program innowacyjny z Polski, wybrany przez konsorcjum naukowe wspierające odkrycia innowacyjnej medycyny, podano również.>>>>  

Empik Media & Fashion 

Akcjonariusze Empik Media & Fashion (EMF) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 97,66 mln zł na pokrycie straty z lat poprzednich, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. >>>>   

Comp 

Akcjonariusze Comp zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 26,77 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca.>>>> 

CEZ

CEZ złożył wstępną ofertę na osiem elektrociepłowni EdF w Polsce, podała spółka.>>>>  

Unified Factory 

Unified Factory zawarł z Uniwersytetem w Siedlcach list intencyjny, który przewiduje możliwość zawarcia umowy konsorcjum dla realizacji wspólnych projektów w obszarze komercyjnym, podała spółka.>>>>  

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15 387,7 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 376 mln zł.>>>>  

Cormay, Orphée

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,83 akcji serii L Cormay.>>>>  

Braster 

Braster ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 15 zł i zaoferuje łącznie 505 734 akcje wybranym podmiotom, podała spółka.>>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia, przy obecnym poziomie zadłużenia, rozważa "inne rozwiązania" pozyskiwania kapitału, poinformował wiceprezes spółki Marek Wadowski.>>>> 

Auto Partner  

Prawa do akcji (PDA) spółki Auto Partner zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 0,91% wobec ceny odniesienia i wyniósł 2,22 zł. >>>>   

Auto Partner nie będzie ponosił w tym roku tak znaczących kosztów rozwoju sieci filii, jak w 2015 r., więc liczy na poprawę marż przy rosnącej skali działalności, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki.  >>>>  

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w maju o 23% r/r i wyniosły 13,47 mln zł, podała spółka. Narastająco po pierwszych pięciu miesiącach roku przychody wyniosły 52,85 mln zł (wzrost o 13% r/r).>>>>  

Altus TFI  

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych chce, by spółka przeprowadziła skup do 11,25 mln akcji własnych, stanowiących do 19,29% kapitału zakładowego, po 16 zł za sztukę, podała spółka. Skup 3,61 mln akcji zostanie sfinansowany z zysku za 2015 r.>>>>    

CCC 

CCC planuje w przyszłym roku wprowadzić do sprzedaży 50 mln par butów, poinformował prezes spółki Dariusz Miłek. W tym roku przychody ze sprzedaży grupy CCC mają wzrosnąć o około 40% do 3,3 mld zł.>>>>  

Hawe 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Hawe do 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd. >>>>  

Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF, podała GPW.>>>> 

CDP.pl 

CDP.pl poinformowało w weekend podczas konferencji na festiwalu Pixel Heaven o utworzeniu nowej marki Klabater, która będzie odpowiedzialna za wydawanie gier niezależnych na globalnym rynku. Tym samym firma uruchamia trzecią dywizję biznesową, która uzupełni dotychczasowe dwie: dystrybucję gier pudełkowych na polskim rynku oraz platformę e-commerce. To pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie CDP.pl.>>>>  

Unibep 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie dla Matexi Polska Pereca, podała spółka.>>>> 

Grupa Azoty   

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Budimex 

Budimex podpisał z Mondelez International RD&Q Sp. z o.o. umowę na budowę centrum badawczo-rozwojowego o wartości 49 mln zł netto, podała spółka. >>>>   

Budimex podpisał umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku - etap 1 o wartości 285,67 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Orion Investment 

Orion Investment podjął decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji serii G bez jednoczesnego wskazania szczegółowych nowych terminów publicznej oferty, podała spółka.>>>>