"Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 100 000 000 zł w ramach programu emisji o maksymalnej wartości nominalnej 100 000 000 zł" – czytamy w komunikacie.

Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.

"Po dokonaniu emisji obligacji wybrane przez zarząd spółki seria lub serie zostaną, o ile będą tak stanowić warunki emisji tych serii, zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych [...] oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A." - czytamy dalej.

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności rodzaj emitowanych obligacji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej, oprocentowania obligacji i wypłaty należnych odsetek, formy zabezpieczenia, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, oraz informacja o celach emisji lub ich braku, będą zawarte w warunkach emisji danej serii obligacji lub w propozycji nabycia obligacji danej serii.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji spółka może powierzyć Raiffeisen Bank Polska na podstawie zawartych w tym celu umów, podano także.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)