"W czerwcu większość wskaźników kształtuje się na poziomie mniej więcej takim, jak przed miesiącem. Od maja jedynie nieco zmniejszył się krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce, co oznacza powrót w tym zakresie do notowań z początku roku. Nieco gorsze niż miesiąc temu są natomiast oceny sytuacji materialnej badanych, jakości ich życia oraz kondycji zakładów pracy, w których są zatrudnieni, zarazem jednak przewidywania w tych wymiarach są nieco mniej pesymistyczne niż w maju" - napisano.

Z badania wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca minimalnie poprawiły się oceny rozwoju sytuacji w kraju, przy czym nadal tylko jedna trzecia badanych (33 proc., wzrost o 3 punkty procentowe) uważa, że zmierza ona w dobrym kierunku, a około połowy respondentów (47 proc., spadek o 4 punkty) jest przeciwnego zdania.

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych są gorsze niż przed miesiącem.

"Obecnie badani niemal równie często określają je jako dobre (46 proc., spadek o 5 punktów procentowych), co oceniają jako przeciętne (45 proc., wzrost o 6 punktów). Od maja praktycznie nie zmienił się natomiast odsetek respondentów twierdzących, że sytuacja materialna ich gospodarstw domowych jest zła (9 proc.)" - napisano.

W stosunku do maja nieco poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku.

"Wprawdzie nadal około dwóch piątych badanych (42 proc., wzrost o 3 punkty procentowe) sądzi, że się ona nie zmieni, jednak nieznacznie przybyło optymistów w tym względzie (z 21 proc. do 23 proc., a ubyło pesymistów (z 31 proc. do 27 proc.)" - napisano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2–9 czerwca 2016 roku na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)