Torpol    

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł, czyli 0,69 zł na akcję, na wypłatę dywidendy i 16,1 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2015 r., podała spółka. >>>>    

BPH 

Bank BPH, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. otrzyma 17,8 mln euro w gotówce (79,2 mln zł) i 6 469 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "Dodatkowo bankowi przysługuje udział w wysokości 0,1373142343% w płatności odroczonej (zastępującej płatność typu earn-out) wynoszącej łącznie dla wszystkich beneficjentów transakcji 1,12 mld euro. Bank szacuje, że wartość płatności odroczonej otrzymanej przez bank wyniesie 1,5 mln euro, tj. równowartość 6,8 mln zł. Kwota ta zostanie wypłacona po trzech latach od zakończenia transakcji, z zastrzeżeniem możliwej zmiany tej kwoty" – czytamy w komunikacie. Transakcja zostanie zamknięta do końca czerwca 2016 roku, podano również.

Wasko 

Akcjonariusze Wasko przeznaczyli kwotę 6,38 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza Wasko powołała dotychczasowy zarząd spółki, złożony z trzech członków w randze wiceprezesów, na kolejną kadencję, podała spółka.>>>> 

Voxel 

Zarząd Voxel podjął uchwałę o wyemitowaniu do 10 tys. sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 10 mln zł, poinformowała spółka. "Celem emisji obligacji serii F jest sfinansowanie wykupu obligacji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu emitenta nr 01/06/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii E" - czytamy w komunikacie. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem, że prawidłowo objętych i opłaconych zostanie, co najmniej 6 000 obligacji.

BGŻ BNP Paribas 

Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. "Rozliczenie transakcji nastąpi do końca II kwartału 2016 r." – czytamy w komunikacie. Na skutek zmiany warunków transakcji płatność typu "earn-out" została zastąpiona przez zwiększenie kwoty płatnej w gotówce w II kwartale 2016 oraz odroczoną kwotę płatną w gotówce w II kwartale 2019 r. Łączna wysokość odroczonej płatności przypadająca na wszystkich uczestników transakcji wyniesie 1,12 mld euro, z czego na bank przypada udział wynoszący 0,0535214433% tej kwoty, podano również.

LiveChat Software 

LiveChat Software odnotował 28,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2015 (zakończonym 31 marca 2016 r.) wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Zarząd LiveChat Software zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 27,81 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 r., na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,08 zł na akcję, poinformowała spółka.>>>>  

LPP 

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 59,93 mln zł, czyli 33 zł na akcję na dzień podjęcia uchwały lub 32,69 zł po ewentualnej realizacji warrantów przed dniem dywidendy, podała spółka.>>>>    

Archicom 

Archicom zawarł z mBankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji do 100 mln zł, podała spółka. "Na podstawie umowy spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji, który przewiduje emisje obligacji przez spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w umowie do kwoty 100 000 000 zł stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji" – czytamy w komunikacie. Umowę zawarto na czas nieokreślony. W ramach programu spółka może emitować obligacje niezabezpieczone oraz obligacje zabezpieczone hipoteką. Termin wykupu obligacji do 4 lat, podano również. "Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej" – zaznaczono również. 

Zortrax 

Zortrax uzyskał patent na "Układ przygotowania podstawy wydruku drukarki 3D i sposób przygotowania podstawy wydruku drukarki 3D", poinformowała spółka. Uzyskany patent chroni nowatorski system kalibrowania wypoziomowania platformy roboczej, który jest istotnym elementem w druku 3D, podano również. >>>>  

PZU 

Rada nadzorcza PZU Życie odwołała Dariusza Krzewinę z funkcji prezesa zarządu spółki, a jego obowiązki powierzyła Pawłowi Surówce - dotychczasowemu członkowi zarządu PZU Życie, podał ubezpieczyciel.>>>>  

Wojas  

Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 1,27 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

MCI Capital 

Zarząd MCI Capital podjął uchwałę o emisji do 54 500 obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej do 54,5 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. >>>>  

ZE PAK 

Aleksander Grad zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK). Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Adamowi Klapszcie, podała spółka.>>>>  

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze rozpoczął kolejny etap negocjacji w sprawie ostatecznego rozliczenia finansowego kontraktów na montaż filtrów workowych spalin w elektrowniach opalanych węglem kamiennym w Kusile i Medupi w RPA i rozważa zakończenie sporu przez zawarcie porozumienia, podała spółka.>>>>  

Ovostar Union 

Akcjonariusze Ovostar Union postanowili nie wypłacać dywidendy z zysku za 2015 r. i przeznaczyć go na ogólne rezerwy, podała spółka w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>  

Ronson Development 

Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w IV etapie osiedla Chilli City w podpoznańskich Tulcach. Nowa oferta obejmuje 45 mieszkań, podała spółka.>>>> 

Bank Handlowy  

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Bank Handlowy z tytułu jej rozliczenia obejmuje 15,84 mln euro w gotówce, 5,75 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,1220725995% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja.>>>>  

Wilbo 

Wilbo dokonało czwartej spłaty zadłużenia wobec wierzycieli z grupy do 30 tys. zł, kończąc tym samym spłacanie tej grupy, podała spółka. Jednocześnie Wilbo dokonało trzeciej spłaty wobec wierzycieli z grupy powyżej 30 tys. zł, a płatność kolejnej raty planowana jest na grudzień br., podano także. >>>>  

Raiffeisen Bank Polska 

Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. na Raiffeisen Bank Polska z tytułu jej rozliczenia obejmuje 13,44 mln euro w gotówce, 4,88 tys. uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0, 1035487037% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja.>>>> 

Indata 

Indata podpisała term sheet na wyłączność w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego w spółce specjalizującej się w opracowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w instytucjach kościelnych w całej Polsce, poinformowała spółka. Firma jest liderem w tym obszarze, podano także.>>>>  

Kruk 

Kruk pozyskał 107,9 mln zł w ramach emisji obligacji serii AC1 oraz AD1, poinformował Copernicus Securities, który pośredniczył w transakcjach. W wyniku emisji sześcioletnich, niezabezpieczonych obligacji serii AC1 pozyskano 57,9 mln zł. Natomiast emisja trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji serii AD1 przyniosła 50 mln zł, podano także.>>>>

Asseco Poland   

Magic Software Enterprises Ltd. - spółka należąca do Formula Systems Group z grupy Asseco Poland - zawarła umowę przejęcia 60% akcji izraelskiego Roshtov Software Industries Ltd za ok. 21 mln USD, podała spółka.>>>> 

PGNiG  

PGNiG podpisało w poniedziałek list intencyjny z Discovery Polska ws. ewentualnej eksploatacji złóż marginalnych ropy i gazu w rejonie Karpat. Zdaniem Głównego Geologa Kraju Mariusza Oriona Jędryska to szansa na zatrzymanie miejsc pracy oraz transfer nowych technologii. >>>>  

Ghelamco Invest 

Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 300 tys. obligacji serii PPH, podała spółka.>>>>   

Ailleron 

Ailleron uzyskał w Raiffeisen Bank Polska kredyt w kwocie 15 mln zł, który przeznaczył na przedterminowy wykup wszystkich 150 tys. obligacji serii A, podała spółka.>>>> 

Kredyt Inkaso 

Kredyt Inkaso rozważa przeprowadzenie w tym roku publicznej emisji obligacji dla klientów detalicznych o wartości co najmniej 150 mln zł w celu zdywersyfikowania źródeł finansowania. Zarząd szacuje, że w roku finansowym 2016/2017 będzie mógł przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności w ramach inwestycji własnych oraz ko-inwestycji kwotę ok. 300 mln zł, poinformował prezes Paweł Szewczyk. >>>> 

Kredyt Inkaso planuje, że w tym roku kalendarzowym kupi pierwsze dwa bankowe portfele wierzytelności niezabezpieczonych w Chorwacji - detaliczny oraz MSP. W Polsce spółka będzie koncentrować się na nabywaniu portfeli hipotecznych i innych zabezpieczonych, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>> 

OPTeam 

OPTeam zawarł z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży należących do PWPW akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP), który ustala łączną cenę sprzedaży za wszystkie akcje należące do PWPW na kwotę 75 mln zł, podał OPTeam.>>>> 

Unified Factory 

Akcjonariusze Unified Factory upoważnili zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka w komunikacie.>>>> 

Stalprodukt 

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie kwoty 16,74 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co daje 3 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

PGE 

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła 21,4 TWh w okresie styczeń-maj 2016 r. (wobec 23,0 TWh w okresie styczeń-maj 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 14,0 TWh (16,0 TWh w okresie styczeń-maj 2015 r.), podała grupa na podstawie szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych.>>>>