"20 czerwca 2016 r. wpłynęła do spółki informacja o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oferty złożonej przez spółkę jako najkorzystniejszej w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na odcinku Kościelniki - Podłęże' realizowanym w ramach projektu 'Prace na linii E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej'" – czytamy w komunikacie.

ZUE złożyło ofertę o wartości 29,1 mln zł netto (35,8 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 540 dni od daty rozpoczęcia.

Kryteria oceny ofert w przetargu to:

1) całkowita cena brutto – waga: 95%,

2) okres gwarancji – waga: 5%.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do kryterium okresu gwarancji oferta złożona przez spółkę jest analogiczna do pozostałych uczestników przetargu" – podano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)