Na początku maja konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor oraz PBDiM złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko zamawiającym w projekcie Nowa Łódź Fabryczna (PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.). Wartość przedmiotu sporu wynosi 89,3 mln zł, przy czym Torpol szacował, że sporna kwota przypadająca na niego wyniesie ok. 25,5 mln zł.

Wniesionym pozwem konsorcjum dochodzi roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przez zamawiających obowiązków ciążących na nich zgodnie z umową zawartą pomiędzy konsorcjum a zamawiającymi na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, co doprowadziło do zakłóceń terminowości realizacji ww. inwestycji, podano wtedy.

Konsorcjum w pierwszej kolejności wniosło o zasądzenie od zamawiającego kwot roszczeń z uwzględnieniem podziału wierzytelności poszczególnych stron konsorcjum w stosunku: 40% (Astaldi) - 40% (Torpol) - 10% (Intercor) - 10% (PBDiM). Jednocześnie mając na uwadze rozbieżność poglądów w judykaturze co do charakteru prawnego konsorcjum oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter konsorcjum.

Torpol przypominał wcześniej, że udział spółki, która jest liderem konsorcjum realizującego inwestycję wynosi 40% (we wszystkich pracach z wyłączeniem instalacji, torów i żelbetów). Ponadto emitent jest stroną umowy spółki NLF Torpol Astaldi spółka cywilna (NLF) z siedzibą w Łodzi, która została powołana do koordynowania i zarządzania wykonaniem robót budowlanych w ramach realizacji ww. kontraktu. Emitent posiada w NLF 50% udziałów.

Umowę na budowę nowego Dworca Fabrycznego w Łodzi zawarto w 2011 r. Wartość inwestycji to ok. 1,8 mld zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)