"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Pragma Inkaso S.A. […] po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej zawierającą ocenę wniosku zarządu co do przeznaczenia
zysku, postanawia przeznaczyć całość zysku na zwiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w treści podjętej przez WZA uchwale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2015 r. wyniósł 4,71 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)