"Stronami term sheet są: spółka oraz GE Capital EMEA Services Limited. Na podstawie term sheet strony określiły warunki brzegowe dalszych negocjacji, mające na celu podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji nabycia 100% akcji spółki BPH TFI S.A. Zgodnie z głównymi założeniami term sheet, akcje BPH TFI S.A. mają zostać nabyte przez podmiot posiadany i kontrolowany przez spółkę lub przez fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany przez spółkę" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z dokumentem, strony uzgodniły, że będą kontynuować negocjacje dotyczące transakcji nabycia na zasadach wyłączności w okresie dwóch tygodni od dnia podpisania term sheet.

Wykonanie transakcji nabycia akcji BPH TFI uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków:
- przeprowadzenie procesów due dilligence BPH TFI S.A., których wynik będzie satysfakcjonujący,
- ustalenie ostatecznych postanowień umowy inwestycyjnej,
- uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych przez podmiot zbywający akcje BPH TFI oraz przez nabywców akcji BPH TFI,
- uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji,
- brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przeprowadzenia transakcji, podano również.

"Zaznaczyć należy, iż postanowienia term sheet, w zakresie warunków planowanej transakcji, nie mają charakteru wiążącego i w związku z tym zawarcie umowy ostatecznej nie jest pewne, jak również ostateczne warunki umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w term sheet" - podsumowano.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Należy do grupy General Electric Company. Towarzystwo zarządza 14 funduszami inwestycyjnymi, w tym BPH FIO Parasolowym z 14 wydzielonymi subfunduszami oraz BPH Superior FIO z 5 wydzielonymi subfunduszami, o łącznych aktywach w wysokości blisko 3 mld zł i 1,3% udziale rynkowym.

W kwietniu Alior Bank poinformował, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

(ISBnews)