Polenergia ma ok. 55 mln zł odpisów zw. z farmami wiatrowymi, odwołała prognozyWarszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Polenergia dokonała odpisów wartości aktywów na poziomie ok. 55 mln zł i w efekcie odwołała prognozę wyników na rok 2016, podano w komunikacie.

"Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na zapisy ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być kontynuowane" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy o OZE spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej), podano również.

"Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy, pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik 'skorygowanej EBITDA'" - czytamy dalej.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 10 sierpnia 2016 roku, wskazano również.

"Z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na rok 2016. Spółka nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata" - zaznaczono także.

W lutym Polenergia prognozowała, że w 2016 r. osiągnie skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 52,1 mln zł oraz skorygowaną EBITDA w wysokości 233,3 mln zł

Spółka podała też, że na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie spółki i jej wyniki finansowe. W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów, podsumowano w komunikacie.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)