"Miesięczne zmiany w wielkości tego podatku są nieznaczne. Zmiana wysokości zapłaconego podatku od kwietnia 2016 r. wynika z faktu wejścia jednego z banków w proces postępowania naprawczego, co stanowi element zwalniający z tego podatku" - czytamy w raporcie.

Dynamika składników determinujących wartość zapłaconego podatku była niska do końca 2015 r., podkreślił Urząd.

"Od stycznia 2016 r. zauważalny jest wzrost zainteresowania banków obligacjami Skarbu Państwa. Wartość obligacji w posiadaniu banków, które zobowiązane były do zapłacenia podatku, wzrosła z 163,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r. do 217,5 mld zł na koniec maja 2016 r. (a więc o 54 mld zł, tj. 33,07%)" - czytamy dalej.

UKNF przypomina, że podatek od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) obejmuje m.in. wszystkie banki komercyjne, jednak szereg wyłączeń i pomniejszeń sprawia, że liczba banków płacących podatek jest nie większa niż 19 podmiotów. Stawka podatku wynosi 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o:

* 4 mld zł;

* fundusze własne banków;

* obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banku;

* środki banków spółdzielczych na kontach w bankach zrzeszających;

* papiery nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego NBP.

"Dlatego też, przy aktywach banków komercyjnych w wysokości ok 1 499,5 mld zł, podstawa opodatkowania oscylowała w granicach 920-960 mld zł" - napisano w raporcie.

Wśród analizowanych banków, które przynajmniej raz zapłaciły podatek, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. wzrost podstawy opodatkowania nastąpił w 4 bankach. Łącznie podstawa opodatkowania w okresie od grudnia do maja zmniejszyła się o 6,43%, podano także.

UKNF przypomina, że wynik finansowy banków na koniec maja wyniósł 5,29 mld zł i był o 17% niższy niż na koniec maja 2015 r. Podkreślił, że w najważniejszej kategorii generującej zyski - wyniku odsetkowym - nastąpił w tym czasie wzrost o 8% r/r do 15,34 mld zł, podczas gdy wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 4,8% r/r do 5,15 mld zł.

"Istotny wpływ na zmianę wyniku banków w stosunku do 2015 r. miały koszty działania oraz amortyzacja. O ile jednak wpływ amortyzacji (+4,1% do 1,19 mld zł), jak i kosztów pracowniczych (+5,5% do 6,60 mld zł) wydają się nieznaczące, to wzrost kosztów ogólnego zarządu (+23,0% do 6,56 mld zł) - w których ujmowany jest m.in. podatek bankowy - jest już istotny" - podsumował Urząd.

W materiale odniesiono się także do ustawy z dnia 9 października 2015 r., na mocy której utworzony został Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK, Fundusz) o wartości 600 mln zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od kwoty nieobsługiwanych terminowo kredytów mieszkaniowych znajdujących się w portfelu danego banku.

"Składka na Fundusz w zdecydowanej większości pokryta została przez banki komercyjne. Opłaty na FWK uiszczone zostały w lutym, jednakże większość banków zaksięgowała związane z nimi wydatki już w grudniu 2015 r. Łącznie 26 banków komercyjnych zapłaciło 587 mln zł, co stanowiło ok. 98% całego funduszu. Pieniądze z Funduszu służą jako zwrotna pomoc osobom mającym problem z obsługą kredytów mieszkaniowych. W szczególnych przypadkach osoby korzystające z tego programu mogą zostać zwolnione z obowiązku zwrotu otrzymanych środków" - czytamy dalej w raporcie.

W przypadku składki na FWK, banki w większości podkreślały, że nie wpłynął on na zmianę strategii, zaznaczył Urząd. Podkreślano jednorazowy charakter składki w najbliższej perspektywie. 

>>> Czytaj też: Polacy przejmą Raiffeisen Polbank? Już 6 chętnych do zakupu