Zarząd województwa mazowieckiego przyjął plan inwestycji dla RIT obejmującetgo obszary, których głównymi ośrodkami koordynującymi strategiczne zadania w subregionie , są Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlce. Projekt jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-20, poinformował w piątek marszałek Adam Struzik, który w Płocku przedstawił założenia projektu i planowane przedsięwzięcia.

Głównym celem RIT, które są autorskim projektem samorządu Mazowsza, zaakceptowanym przez Komisję Europejską, jest równomierny rozwój całego województwa poprzez zintegrowane inwestycje o znaczeniu subregionalnym, czyli ponadlokalnym.

W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji, jak np. dokończenie budowy obwodnicy Płocka, rewitalizacja tamtejszego nabrzeża wiślanego czy rewitalizacja najstarszej części Gąbina. Plan zakłada także rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

„RIT to możliwość realizowania inwestycji w taki zintegrowany sposób, by ich pozytywne efekty oddziaływały na cały subregion. Partnerami w tych projektach mogą być samorządy lokalne, gminy i powiaty, ale nie tylko. To nowe, innowacyjne podejście jest wypełnieniem oczekiwania Komisji Europejskiej, która mówi o terytorialnym odniesieniu w ramach kreowania rozwoju” – podkreślił Struzik.

Dodał, że subregiony objęte RIT to Obszary Strategicznej Interwencji, które charakteryzują się m.in. wyższym bezrobociem niż średni poziom dla Mazowsza, trudniejszym dostępem do usług społecznych, a także problemami transportowymi i komunikacyjnymi oraz mniejszą koncentracją przedsiębiorstw.

Wyjaśnił przy tym, że RIT to analogiczny instrument wsparcia do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które w ramach obecnego RPO WM 2014-20, wprowadzono dla Warszawy i 39 okolicznych gmin - ZIT realizowane są w całej Europie i dotyczą przede wszystkim stolic poszczególnych regionów i obszarów metropolitalnych.

Projekty subregionalne by uzyskać dofinansowanie będą musiały przejść procedurę konkursową przygotowaną specjalnie dla RIT. Nie wszystkie inwestycje będą musiały być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych obecnej perspektywy 2014-20. Udział w konkursach nie będzie zamykał możliwości do ubiegania się o wsparcie unijne w ramach innych naborów, otwartych dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Projekty wybierane w konkursach dla RIT, jak przy innych naborach, będą musiały otrzymać pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący. Pierwsze konkursy wraz podpisaniem umów mają być rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.

Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT (wtedy projekt określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny) podpisały władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin: Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

(PAP)