Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł, podała instytucja. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. "Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 000 000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 000 zł. W ramach Programu, emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd emitenta przedmiotowej uchwały. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela" – czytamy w komunikacie.

Polnord 

Polnord wyemitował 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 27 lipca 2019 roku z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie z dołu" – czytamy w komunikacie. Środki z emisji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie nowych inwestycji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia, podano również.

Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji 20 024 dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii MB2 o łącznej wartości nominalnej 20,024 mln zł, podała spółka. "Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Spółka będzie mogła wykupić co najmniej 50% obligacji w każdym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie jednego roku od dnia emisji" – czytamy w komunikacie.

Marvipol 

Projekt 08, spółka zależna Marvipolu, ma warunkową umowę nabycia od dwóch osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,15 ha, usytuowanej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście za 13,5 mln zł, podał Marvipol. Nieruchomość przeznaczona będzie na realizację kolejnego projektu deweloperskiego. "Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy rozporządzającej) zostało ustalone na termin 7 dni licząc od dnia doręczenia sprzedającym oświadczenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o tym, że nie wykonuje on, w odniesieniu do nieruchomości przysługującego gminie prawa pierwokupu lub na termin 7 dni licząc od dnia upływu terminu na złożenie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oświadczenia o skorzystania z powołanego wyżej prawa pierwokupu" – czytamy w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje  

Marvipol zawarł umowę przedwstępną kupna nieruchomości zlokalizowanej na Pradze Południe za 16,5 mln zł, poinformowała spółka. Deweloper kupił również działkę na stołecznym Powiślu, płacąc 13,8 mln zł, podano także. >>>> 

Immofinanz 

Immofinanz odnotował 390,4 mln euro skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2015/2016 wobec 376,6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AmRest   

Zarząd AmRestu uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej, podała spółka. >>>>  

Orbis 

Orbis podjął decyzję o wyemitowaniu w piątek 29 lipca (dzień emisji) 200 tys. zabezpieczonych obligacji serii ORB B 290721 o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka.>>>>  

Orbis prognozuje, że wynik EBITDA grupy kapitałowej za 2016 rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 360 mln zł a 370 mln zł, podała spółka.>>>> 

Orbis odnotował 71,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 r. wobec 53,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Orbis może przeznaczyć wpływy z emisji obligacji na rozszerzenie sieci lub wykupy leasingowanych hoteli, poinformował wiceprezes Marcin Szewczykowski. Spółka rozważy kolejne finansowanie dłuższe, o ile pojawią się konkretne potrzeby.>>>>  

Orbis optymistycznie patrzy na drugie półrocze 2016 r. Spółka jest zadowolona z aktywności odnotowanej w lipcu br., poinformowali członkowie zarządu.>>>>  

Orbis podtrzymuje planowany capex na poziomie ok. 150 mln zł w 2016, wyłączając wykupy leasingowanych hoteli, poinformował wiceprezes Marcin Szewczykowski.>>>> 

- Orbis planuje otwarcie 23 nowych hoteli w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował prezes Gilles Clavie. >>>> 

 

Wikana 

Wikana, lubelski developer, pozyskała 8,6 mln zł kredytu z Raiffeisen Polbank w celu sfinansowania budowy 13. etapu lubelskiego osiedla Miasteczko Wikana. >>>>  

mBank

mBank odnotował 388,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 221,32 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

mBank planuje przeznaczać co najmniej 50% rocznego zysku na wypłatę dywidendy, wynika ze strategii na lata 2016-2020 pod nazwą "mobilny bank". Strategicznym celem mBanku jest pozostanie w gronie czołowych banków w Polsce pod względem kluczowych miar finansowych.>>>> 

mBank po wynikach za II kwartał spodziewa się, że osiągnięcie w tym roku zysku netto na poziomie ok. 1 mld zł jest "pewniejsze", poinformował prezes Cezary Stypułkowski.>>>> 

Bioton

Bioton i Grupa Biotec przesunęły do 1 sierpnia z 27 lipca termin spełnienia kolejnych z postanowień porozumienia w sprawie rozwiązania wszelkich umów, podał Bioton. >>>>  

Gekoplast 

Gekoplast odnotował 3,98 mln zł zysku netto w I półr. 2016 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Po wynikach I półrocza Gekoplast podtrzymuje prognozę na cały rok i zakłada dalszy wzrost rentowności, poinformował ISBnews prezes Piotr Górowski.>>>> 

LZMO 

LZMO nie dokonało wykupu obligacji serii A wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy za łącznie 2,95 mln zł. >>>>  

KSG Agro 

KSG Agro odnotowało 2,47 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 50,16 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dom Development 

Dom Development zawarł z Qualia Development umowę zakupu 100% udziałów w spółce Fort Mokotów Inwestycje za kwotę 133,5 mln zł netto. Celem jest nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w dzielnicy Mokotów w Warszawie, poinformowała spółka. >>>>  

Energa

Energa Obrót do końca bieżącego roku sprzeda Polskiej Grupie Górniczej niemal 90 tys. MWh energii elektrycznej, poinformowała spółka. To jeden z największych kontraktów Energi podpisany na 2016 rok. >>>> 

Selvita 

Selvita oraz Epidarex Capital utworzyły nową spółkę biotechnologiczną Nodthera Limited, która skupi się na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3. W ramach umowy z Nodthera , zawartej do października 2019 r. Selvita będzie kontynuowała badania SEL212 rozpoczęte w swoich laboratoriach, będą one finansowane przez Nodthera. Selvita oczekuje, że w III kw. zanotuje zysk, podała spółka.>>>>  

OT Logistics 

C.Hartwig Gdynia, spółka zależna OT Logistics zapłaciła pierwszą transzę w wysokości 30 mln zł za przejmowaną firmę Sealand Logistics, poinformowała spółka. >>>>  

Personal Finance , Provident

Zysk przed opodatkowaniem International Personal Finance (IPF) - właściciela Provident Polska –w Polsce i na Litwie wyniósł 21,3 mln GBP w I półroczu wobec 28,3 mln GBP rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Lokum Deweloper 

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. - spółka zależna od Lokum Deweloper kupiła prawa własności nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie - Wola Duchacka, o łącznej powierzchni około 3,9 ha, za 40 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank sprzedał 60 tys. siedmioletnich obligacji podporządkowanych serii PP5-V o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podał bank. >>>>  

KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia

KGHM Polska Miedź oraz Tauron Wytwarzanie - spółka zależna od Tauron Polska Energia - odstąpiły od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego i przystąpią do likwidacji spółki "Elektrownia Blachownia Nowa", podały Tauron i KGHM.>>>> 

Selena FM 

Zarząd Seleny FM powołała Elżbietę Korczyńską do pełnienia obowiązków dyrektora finansowego spółki w związku z rezygnacją Krzysztofa Kluzy z funkcji wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. >>>>  

Kopex  

Kopex-Eko – spółka zależna Kopeksu – złożyła wniosek o upadłość, podała firma. >>>>