"Spółka zamierza środki finansowe pozyskane z emisji obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 20 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA3 o wartości nominalnej 1 000 euro każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału obligacji, podano również.

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 3,0 punkty procentowe w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co dwanaście miesięcy. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej" – czytamy dalej.

Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2016 roku.

Intencją emitenta jest dematerializacja obligacji a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)