"Od 2014 r. w Polsce notowana jest systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy relatywnie duży spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymały się również w pierwszej połowie roku bieżącego i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych" - napisano w dokumencie.

"Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 2,1 proc. w 2016 r. i 0,7 proc. w 2017 r., co, uwzględniając uwarunkowania demograficzne oraz przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, pozwala szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9 proc., by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8,0 proc. wobec poziomu 9,8 proc. na koniec 2015 r." - napisano.

Zgodnie z uzasadnieniem przewiduje się, że w 2016 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,1 proc., a w 2017 r. przyspieszy do 5,0 proc.