"Strony zakładają udział w projekcie w formule konsorcjum, którego liderem będzie MHPSE. Strony planują zawrzeć umowę konsorcjum, której treść ustalą w procesie negocjacji, jednak będzie ona kierunkowo zgodna z treścią uzgodnień dokonanych między stronami. Na dalszym etapie zostaną również doprecyzowane zapisy dotyczące podziału prac pomiędzy stronami" - czytamy w komunikacie.

Każda strona jest zobowiązana ponieść własne koszty związane ze sfinalizowaniem oferty przetargowej na projekt oraz procedurą przetargową, łącznie z uzyskaniem kontraktu na prace konstrukcyjno-budowlane i związanym z tym poleceniem rozpoczęcia prac. Jeżeli zaproszenie do składania ofert wystosowane będzie wymagało złożenia gwarancji przetargowej, każda strona będzie odpowiedzialna za złożenie gwarancji na wymaganą kwotę odpowiednio do jej ceny ofertowej oraz zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu. Strony współpracują ze sobą przy projekcie na zasadzie wyłączności, podano również.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej PGNiG Termika, termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej netto od 420 MWe do 490 MWe i mocy cieplnej powyżej 250 MWt w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie wyznaczono na 8 września.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)