"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Profit została powołana pani Mieczysława Jankowska-Moruś. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - czytamy w komunikacie.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Profit na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy, podano także.

KNF podkreśliła, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK.

"Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy" - czytamy w komunikacie.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają, podano również.

(ISBnews)