"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na wyemitowanie przez spółkę w ramach Programu Emisji nowej serii obligacji w kwocie nieprzekraczającej 300 000 000 zł, przy czym objęcie obligacji przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji" – czytamy w projekcie uchwały.

Do ustalenia szczegółowych warunków emisji ma być upoważniony zarząd spółki.

W tym samym projekcie uchwały przewidziano zmiany w programie emisji obligacji zakładające, że:

- obligacje emitowane w ramach programu po dniu podjęcia uchwały będą emitowane w trybie proponowania nabycia obligacji, nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu,

- terminy wykupu poszczególnych serii obligacji, przypadać będą nie później niż 31 marca 2025 r.,

- umorzenie obligacji może nastąpić także poprzez nabycie ich przez przed terminem wykupu.

Nowa emisja i zmiany w programie mają na celu realizację zawartej 29 sierpnia br. umowy restrukturyzacyjnej regulującej proces restrukturyzacji finansowej, operacyjnej i majątkowej JSW.

"Warunkiem koniecznym do realizacji ww. umowy restrukturyzacyjnej jest m.in.:

- dołożenie przez JSW najwyższych starań w celu pozyskania dodatkowego finansowania, w tym pozyskania finansowania w Q4 poprzez zwiększenie kwoty programu emisji obligacji (emisja nowej serii obligacji) o co najmniej 300 mln zł do dnia 31 października 2016 r. Konieczność pozyskania takiego finansowania określona została również w modelu finansowym, zawierającym projekcje finansowe grupy kapitałowej JSW na lata 2016-2025 z dnia 03.08.2016 r. Objęcie obligacji będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość transakcji.

- dokonanie zmian harmonogramu wykupu obligacji przez JSW, m.in. poprzez wydłużenie okresu spłaty obligacji o 5 lat (tj. do 2025 r.),

- przedstawienie w terminie do 15 października 2016 r. zgody organów korporacyjnych JSW na pozyskanie finansowania w IV kw." – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Pod koniec sierpnia zarząd spółki informował, że JSW chce pozyskać kolejne 300 mln zł z emisji obligacji w IV kw. br. w ramach aktualnego programu emisji i rozpoczęła rozmowy z krajową instytucją finansującą.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)