Największy niemiecki pożyczkodawca doświadczył w tym tygodniu pogłębienia strat do rekordowych poziomów. Była to reakcja rynków na informację amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości mówiącą, że niemiecki bank będzie musiał zapłacić 14 mld. dol. kary w ramach ugody w śledztwie dotyczącym praktyk przy sprzedaży toksycznych instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych sprzed 2008 roku.

Powyższa informacja uderzyła w rynki finansowe na Starym Kontynencie. Zmusiła inwestorów do przyjrzeniu się sytuacji finansowej banku oraz ponownej analizy błędów popełnianych przez całą branżę.

CEO Deutsche Banku John Cyran wyraził lekceważenie wobec trudności finansowych zarządzanej przez niego instytucji. Dodał, że rządowa pomoc nie wchodzi w grę. Niemiecki potentat stracił już w tym miesiącu prawie 20 proc. wartości. Również inne ważne europejskie banki doświadczyły spadków – w przypadku Royal Bank of Scotland Group było to 13 proc., z kolei UniCredit SpA zanurkował o 12 proc.

Pod kreską znalazł się też indeks Bloomberg Europe 500 Banks and Financial Services, który doświadczył największego tąpnięcia od czerwca tego roku, czyli referendum ws. Brexitu (spadek o 4,2 proc.).

Europejskie banki zmagają się ostatnimi czasy z zaostrzonymi wymogami regulacyjnymi, powolnym wzrostem gospodarczym oraz ujemnymi stopami procentowymi. Wpływają one negatywnie na wysokość marż kredytowych oraz stopy zwrotu z inwestycji. We Włoszech, gdzie banki są obciążone niespłacalnymi kredytami o łącznej wartości około 360 mld euro, UniCredit planuje zwiększenie kapitału poprzez sprzedaż aktywów oraz emisję akcji. Z kolei niemiecki Commerzbank AG zrewidował swoje całoroczne cele w zakresie planowanego zysku oraz przymierza się do zwolnienia kilku tysięcy osób.

Deutsche Bank nie odnalazł się jak dotąd w nowej erze ostrych wymogów kapitałowych oraz skromnych przychodów ze sprzedaży. Od początku wdrażania nowej strategii zmniejszył liczbę posiadanych ryzykownych aktywów, obciął zatrudnienie o kilka tysięcy oraz ograniczył wypłatę dywidend.

>>> Polecamy: Deutsche Bank i niemiecka katastrofa. Dlaczego Merkel nie chce pomóc gigantowi?

OŚWIADCZENIE DEUTSCHE BANKU:

Kurs akcji Deutsche Bank odzwierciedla szereg niepewności dotyczących środowiska makroekonomicznego, stóp procentowych i konsekwencji głosowania za „Brexitem”, lecz także czynników dotyczących samego Deutsche Bank AG, takich jak sprawy sporne.

W sprawie dotyczącej RMBS (papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych) w Stanach Zjednoczonych, Deutsche Bank nie ma zamiaru zawarcia ugody w zakresie potencjalnych roszczeń cywilnych na poziomie nawet zbliżonym do wyjściowego stanowiska Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, wynoszącego 14 mld USD. Jeśli chodzi o sprawy sporne, jesteśmy pewni, że w najbliższej przyszłości uda nam się zamknąć kilka istotnych postępowań.

Deutsche Bank jest bankiem znacznie bezpieczniejszym i silniejszym, niż był przed kryzysem finansowym. Od roku 2007, bank niemal podwoił swoje kapitały własne a nasze rezerwy płynnościowe wzrosły ponad trzykrotnie. Bank ograniczył także wskaźnik wartości zagrożonej (VaR / Value at Risk) - kluczowy miernik ryzyka rynkowego - o ponad 50%. Co więcej, test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wykazał, że Deutsche Bank miałby najniższe straty kredytowe spośród banków europejskich działających na poziomie międzynarodowym, nawet w przypadku najbardziej niekorzystnego scenariusza.

Obecnie bank nie ma planów w zakresie podnoszenia kapitałów. Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) wyniósł na koniec drugiego kwartału 10,8%. Spodziewany jest jego wzrost o około 40 punktów bazowych wraz z zakończeniem sprzedaży posiadanych przez DB udziałów w Hua Xia Bank, co ma mieć miejsce w drugim półroczu.

Jak podaliśmy w lutym, szacujemy możliwości banku w zakresie spłaty wyemitowanych obligacji AT1 na rok 2016 na poziomie 4,3 mld EUR, znacząco powyżej kwoty kuponów AT1 wynoszącej 350 mln EUR, przypadającej do zapłaty w marcu 2017 r.

Na rynku, wartości spreadów na instrumentach CDS, które odzwierciedlają ryzyko związane z uprzywilejowanymi, niezabezpieczonymi instrumentami dłużnymi, nie stanowią już szczególnie wiarygodnego wyznacznika prawdopodobieństwa niewypłacalności danej instytucji. W przypadku Deutsche Bank niewielkie wolumeny dodatkowo wzmacniają zmienność cen. W układzie narastającym, koszty finansowania Deutsche Bank są znacząco niższe, niż mogłyby na to wskazywać wartości spreadów na CDS.

Deponenci Deutsche Bank cieszą się bardzo solidną ochroną. Grupa Deutsche Bank dysponuje buforem w kwocie 118 mld EUR, który zgodnie z przepisami zostałby wykorzystany zanim mogłyby ucierpieć depozyty (Ogólna chłonność straty, TLAC).

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dlaczego kurs akcji banku jest tak niski?

Na kurs akcji wpływa szereg czynników, przy czym niektóre dotyczą samego Deutsche Bank a inne szerzej rozumianego rynku finansowego, stóp procentowych i środowiska makroekonomicznego, xz jakim mamy miejsce po głosowaniu za Brexitem. Niektóre niepewności, z którymi mamy obecnie do czynienia, wpływają na odczucia inwestorów związane z całym sektorem finansowym. Do czynników, które wpływają szczególnie na Deutsche Bank, należą sprawy sporne, przy czym jesteśmy pewni, że w najbliższej przyszłości uda nam się zamknąć kilka istotnych postępowań.

Czy niski kurs akcji wpływa na działalność banku?

Nie jesteśmy zadowoleni z obecnego kursu akcji, który obciąża naszych Akcjonariuszy. Lecz ma on niewielki wpływ na bieżącą działalność.

Jak daleko jeszcze spadnie kurs akcji?

Kurs akcji Deutsche Bank AG odzwierciedla szereg różnych czynników, w tym czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, więc nie możemy przewidzieć, jak będą się one - a w konsekwencji kurs akcji banku - kształtować w przyszłości.

Czy Deutsche Bank wymaga podniesienia kapitału?

Obecnie bank nie ma planów w zakresie podnoszenia kapitałów. Na koniec drugiego kwartału, kapitały własne banku wyniosły 62 miliardy euro. Współczynnik kapitału podstawowego (CET1) osiągnął poziom 10,8% i spodziewany jest jego wzrost o około 40 punktów bazowych wraz z zakończeniem sprzedaży posiadanych przez DB udziałów w Hua Xia Bank, co ma mieć miejsce w drugim półroczu. Z uwzględnieniem przepisów przejściowych, współczynnik CET 1 banku wynosi 12,2%, to jest około 140 punktów bazowych powyżej wymagań regulacyjnych.

Jaka jest ogólna sytuacja finansowa Deutsche Bank?

Deutsche Bank jest bankiem znacznie bezpieczniejszym i silniejszym, niż był przed kryzysem finansowym. Od roku 2007, bank niemal podwoił swoje kapitały własne a nasze rezerwy płynnościowe wzrosły ponad trzykrotnie. Bank ograniczył także wskaźnik wartości zagrożonej (VaR / Value at Risk) - kluczowy miernik ryzyka rynkowego - o ponad 50%. Co więcej, test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wykazał, że Deutsche Bank miałby najniższe straty kredytowe spośród banków europejskich działających na poziomie międzynarodowym, nawet w przypadku najbardziej niekorzystnego scenariusza.

Czy bankowi grozi usunięcie z indeksu Euro Stoxx 50?

Pozycja banku w tym, jak i którymkolwiek innym indeksie, zależy nie tylko od kursu jego akcji, lecz także od zmian kursów innych walorów ujętych w indeksie, przy czym nie jesteśmy w stanie przewidzieć kształtowania się żadnego z tych kursów. Ponadto, podjęcie następnej decyzji o składzie indeksu Euro Stoxx 50 zaplanowane jest dopiero na wrzesień 2017 r.

Czy bank wstrzyma wypłaty kuponów z tytułu dodatkowych instrumentów kapitału podstawowego (AT1)?

Jak podaliśmy w lutym, szacujemy możliwości banku w zakresie spłaty wyemitowanych obligacji AT1 na rok 2016 na poziomie 4,3 mld EUR, znacząco powyżej kwoty kuponów AT1 wynoszącej 350 mln EUR, przypadającej do zapłaty w marcu 2017 r.

Jeżeli kupony są bezpieczne - to dlaczego kurs obligacji AT1 jest tak niski?

Występujące ostatnio zmiany kursu naszych instrumentów AT1 odzwierciedlają obawy inwestorów co do tego, czy wstępna wysokość ugody wyznaczona przez Departament Sprawiedliwości (DS) Stanów Zjednoczonych w zakresie papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych (dalej zwanych RMBS) wpłynie na możliwości banku jeśli chodzi o spłatę kuponów. DS podał do publicznej wiadomości swoje stanowisko wyjściowe na poziomie 14 mld USD - jednak, jak oświadczyliśmy, Deutsche Bank nie ma zamiaru zawarcia ugody w sprawie ww. potencjalnych roszczeń cywilnych na poziomie nawet zbliżonym do wymienionej kwoty.

Dlaczego spready na instrumentach CDS banku są wyższe niż w przypadku konkurentów?

Rozwój wypadków w ciągu roku 2016 częściowo odzwierciedla wdrożenie nowej niemieckiej ustawy „ratunkowej”. Instrumenty CDS odwołują się do uprzywilejowanego zadłużenia niezabezpieczonego i począwszy od 1 stycznia 2017 r. będzie ono miało rangę niższą od depozytów i zobowiązań operacyjnych. W wyniku tego, CDS stają się droższe. Ponadto, wolumeny obrotu są dość niewielkie, co wzmacnia zmienność kursu. W obecnych czasach wartości spreadów na instrumentach CDS nie stanowią już szczególnie wiarygodnego wyznacznika prawdopodobieństwa niewypłacalności danej instytucji.

Czy spread na CDS uniemożliwia bankowi finansowania swojej działalności?

W rzeczywistości korelacja pomiędzy spreadami na instrumentach CDS banku a kosztem finansowania jest bardzo ograniczona. W pierwszej połowie 2016 r. bank pozyskał finansowanie na poziomie ok. 20 mld EUR po średnim koszcie EURIBOR plus 109 punktów bazowych, znacznie niższym od spreadów na CDS.

W jakim stopniu spread na CDS wpływa na współpracę banku z klientami?

Jesteśmy w kontakcie z naszymi Klientami w sprawie konsekwencji nowej ustawy “ratunkowej” dotyczącej CDS. Klienci z grubsza rozumieją, że instrumenty CDS nie są już precyzyjnym odbiciem ryzyka kontrahenta.

Czy jest problem z płynnością.

Nie. Deutsche Bank posiada płynność przekraczającą 200 mld EUR. TA wysokość pozostawała niezmienna na przestrzeni pierwszego kwartału 2016 r. pomimo zawirowań na rynku i jest ponad trzykrotnie wyższa niż przed kryzysem finansowym (2007).

Jeżeli owa kara zostałaby wyegzekwowana, czy zagroziłoby to wypłacalności banku/jego zdolności do dalszego działania?

Zgodnie z oświadczeniem podanym do publicznej wiadomości, Deutsche Bank nie ma zamiaru zawarcia ugody w sprawie potencjalnych roszczeń cywilnych dotyczących papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych na poziomie nawet zbliżonym do wyjściowego stanowiska DS, wynoszącego 14 mld USD. Negocjacje się dopiero rozpoczynają, a bank spodziewa się, że ich wynik będzie podobny do osiągniętych przez banki rówieśnicze, które zawarły ugody na kwoty znacząco niższe przy wyższych poziomach emisji. Rezerwy na sprawy sporne ustanowione przez Deutsche Bank, obecnie na poziomie 5,5 mld EUR, obejmują rezerwę także na tę sprawę.

Czy depozyty Państwa klientów są bezpieczne?

Deponenci Deutsche Bank cieszą się bardzo solidną ochroną. Nowa niemiecka ustawa „ratunkowa”, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., stanowi, że w przypadku niewypłacalności banku zarówno posiadacze udziałów w kapitale jak i posiadacze uprzywilejowanych, niezabezpieczonych instrumentów dłużnych zostaną dotknięci (tj. będą zmuszeni do udzielenia „ratunku”) przed deponentami. Deutsche Bank posiada kapitały własne w kwocie 59 mld EUR, obejmujące instrumenty Tier 1 i Tier 2, plus kolejne 59 mld EUR w formie uprzywilejowanych, niezabezpieczonych instrumentów dłużnych (zwykłych not uprzywilejowanych oraz instrumentów „Schuldscheine”). Dzięki temu, deponenci w Deutsche Bank są chronieni buforem „Ogólnej chłonność straty” (TLAC) wynoszącym w sumie 118 mld EUR.

Niektóre media podały, że Prezes John Cryan poprosił kanclerza Niemiec o wsparcie w negocjacjach z DS w sprawie RMBS. Czy te doniesienia są prawdziwe?

Nie. John Cryan nigdy nie prosił Kanclerz Merkel o interwencję w sprawie dotyczącej RMBS w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości.

Rynek spekuluje na temat sytuacji kapitałowej Deutsche Bank - czy Deutsche Bank potrzebuje podwyższenia kapitałów?

Kwestia podniesienia kapitałów nie jest obecnie przedmiotem rozważań. Bank spełnia wszystkie wymogi regulacyjne.

Czy Deutsche Bank potrzebuje ratunku ze strony rządu?

Ta kwestia nie jest obecnie przedmiotem naszych rozważań: Deutsche Bank jest zdecydowany samodzielnie stawiać czoła wyzwaniom.

Jaka jest kondycja Deutsche Bank Polska?

Wyniki Deutsche Bank Polska odzwierciedlają bardzo dobrą, stabilną sytuację finansową naszego Banku w Polsce. Według sprawozdawczości lokalnej zysk brutto Deutsche Bank Polska na koniec I połowy roku 2016 wyniósł 118 mln zł. Jednocześnie wynik na działalności bankowej wyniósł 597 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła poziom 39,041 mld zł, a fundusze własne Banku na koniec czerwca br. przekroczyły 5,44 mld zł. Nasz współczynnik wypłacalności na dzień 30.06.2016 r. był bardzo wysoki i wyniósł 19,46%.