.

Grupa chce wykorzystać środki z emisji jako jedno ze źródeł finansowania dalszego rozwoju.

"Zatwierdzenie prospektu otwiera nam drogę do przeprowadzenia kolejnych emisji obligacji kierowanych do szerokiego kręgu inwestorów. Pozwoli to nam na dalszą optymalizację źródeł kapitału i kontynuację strategii, zakładającej systematyczny wzrost skali działalności. Naszą ambicją na lata 2016-2020 jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Na początku lipca Best ustanowił publiczny program emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. Zapowiadał wówczas niezwłoczne złożenie prospektu emisyjnego w KNF.

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji Best pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z którym Spółka współpracowała także przy poprzednim programie emisji obligacji.

W pierwszym półroczu br. Best zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się sukcesem: terminy zapisów w obu przypadkach skrócono do dwóch dni, a redukcje zapisów wyniosły odpowiednio 64% i 50%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)