"W 2015 r. polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 12,1 mld PLN, przy czym inwestycje w akcje i inne formy udziałów kapitałowych wyniosły 10,9 mld PLN, ujemne reinwestycje zysków (dywidendy z osiągniętych w poprzednim roku zysków były większe niż zyski osiągnięte w 2015 r.) osiągnęły poziom -0,6 mld PLN, inwestycje z tytułu instrumentów dłużnych wyniosły 1,9 mld PLN" - napisano w raporcie.

"Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce na Cyprze (11,2 mld PLN) i w Szwajcarii (4,0 mld PLN). Polscy inwestorzy bezpośredni wycofywali kapitał (dezinwestycje) m.in. z Luksemburga (-2,2 mld PLN), natomiast w przypadku Szwecji (-4,4 mld PLN) ujemna kwota wynikała z zaciągnięcia przez inwestorów bezpośrednich nowych zobowiązań od swoich podmiotów zależnych" - dodano.

Z raportu NBP wynika, że w 2015 r. polskie inwestycje bezpośrednie za granicą trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową, w szczególności do holdingów finansowych (13,1 mld PLN) oraz górnictwem i wydobywaniem (4,3 mld PLN). Kapitał wycofywano natomiast z podmiotów związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (-6,4 mld PLN).

>>> Czytaj też: Najwięcej w Polsce inwestują Holendrzy, Amerykanie wycofują kapitał. Zobacz raport NBP

Poniżej transakcje z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2011-2015 (w mln PLN)

Rok Akcje i inne formy udziałów kapitałowych Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Ogółem
2011 1 940 636 465 3 041
2012 5 574 4 215 -342 9 447
2013 4 030 -672 -4 784 -1 426
2014 17 481 1 610 -9 948 9 142
2015 10 844 -567 1 846 12 124