W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez PZU SA w dniu 28 września 2016 r. negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao S.A. przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. od Grupy UniCredit ("Informacja Poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 28 września 2016 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Jednocześnie, w ocenie PZU SA, pojawiające się doniesienia medialne, uzasadniają obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej wynikający z art. 17 ust. 7 MAR, tj. sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana, a doniesienia medialne dotyczą wyraźnie informacji poufnej oraz w sposób dostatecznie wyraźny wskazują, że jej poufność nie jest dłużej zapewniona - czytamy w komunikacie. 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd PZU SA z siedzibą w Warszawie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2016 r. negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao S.A. przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. od Grupy UniCredit.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji lub o zakończeniu negocjacji dotyczących transakcji w inny sposób Zarząd PZU SA poinformuje odrębnym raportem ESPI.

Zarząd PZU SA zwraca jednocześnie uwagę, iż rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji z UniCredit nie oznacza, iż transakcja nabycia akcji Banku Pekao S.A. zostanie zrealizowana. Ponadto, organy PZU SA nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji potencjalnej transakcji."

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną PZU SA, a nawet zagrozić możliwości realizacji transakcji, w szczególności przez wzgląd na potencjalne wahania kursu akcji Banku Pekao S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 oraz art. 17 ust. 7 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

>>> Czytaj też: UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji Pekao