Kruszewska podała, że na konkurs ogłoszony przez ministra zdrowia wpłynęły oferty od dziewięciu kandydatów.

Jak przekazała, wyłoniono trzech kandydatów. Wyniki zostały opublikowane m.in. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Wskazane tam są trzy kandydatury: Małgorzata Karpińska-Magnuszewska, Zbigniew Adam Niewójt i Małgorzata Szelachowska.

Rzeczniczka MZ przypomniała, że powołanie kandydata na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy do kompetencji Prezesa Rady Ministrów. Minister Zdrowia – jak dodała - nie może zatem określić, w jakim terminie to powołanie może nastąpić.

Nabór na stanowisko GIF został ogłoszony latem, po tym jak szef resortu Konstanty Radziwiłł wycofał wniosek do premier Beaty Szydło z kandydaturą wyłonioną w poprzednim postępowaniu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Do jego zadań należy m.in. ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz współpraca z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, np. z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

GIF wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych; zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie reklamy.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. (PAP)