"Zarząd Getback S.A. (...) podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł. Program został ustanowiony w celu finansowania rozwoju grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

"W ramach programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, które nie będą miały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone. Obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego dotyczącego programu" - czytamy dalej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne lub stałe, a okres zapadalności nie dłuższy niż dziesięć lat od dnia emisji danej serii obligacji, podano także.

"Obligacje każdej serii będą objęte wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym" - czytamy również.

GetBack S.A. to jeden z liderów polskiego rynku windykacji. Firma powstała w lutym 2012 r. , a w lipcu 2014 r. firmę przejęła grupa Idea Bank. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.

(ISBnews)