"Po zakontraktowaniu konkursów, które są w toku, czyli konkursów z 2015 r. i pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wydanych zostanie około 20 proc. środków z RPO. Jeśli weźmiemy pod uwagę konkursy, które ogłosimy jeszcze w tym kwartale, to mamy szansę dzięki nim przekroczyć poziom 25 proc." - ocenił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Rafał Pietrucień.

Dyrektor zwrócił uwagę, że przy realizacji programów operacyjnych można przyjąć różne koncepcje strategii wdrażania - szybką, nastawioną na wysoki poziom kontraktacji na początku, lub wydatkowanie równomierne, skoncentrowane na przemyślanym inwestowaniu środków.

W województwie kujawsko-pomorskim przyjęto koncepcję równomiernego, rozłożonego na lata inwestowania środków publicznych, z myślą o całej perspektywie finansowej, a także o skutkach długofalowych programu. "Taka strategia była realizowana w poprzednim okresie programowania, co sprawiło, że nie dopuściliśmy do +pustych lat inwestycyjnych+. Ogłaszaliśmy konkursy, podpisywaliśmy umowy i realizowaliśmy projekty jeszcze w 2014 i 2015 r." - dodał.

Zaznaczył, że taki podział wydatkowania środków uwzględnia: równomierny dostęp do środków unijnych w kolejnych latach, możliwości zapewnienia wkładu własnego przez beneficjentów, w szczególności samorządów terytorialnych i ich instytucji, zainteresowanie i zapotrzebowanie poszczególnych beneficjentów oraz sytuację społeczno-gospodarczą.

W województwie w ramach RRO ogłoszono już 62 konkursy i osiem naborów pozakonkursowych. Dotychczas rozstrzygnięto 11 konkursów, a pozostałe są w toku. Beneficjenci otrzymali prawie 90 mln zł, a samorząd województwa certyfikował do Komisji Europejskiej ponad 73 mln zł.

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszonych 30 kolejnych konkursów, w których łącznie do podziału będzie ponad 210 mln euro. Na przyszły rok harmonogram konkursów nie jest jeszcze przyjęty, ale przewiduje się podobną ich liczbę oraz wartość jak w roku 2016 r.

KE zatwierdziła już kujawsko-pomorski plan spójności drogowej i kolejowej do 2020 r. W puli jest 140 mln euro (ok. 590 mln zł) na inwestycje drogowe i ponad 50 mln euro (ok. 210 mln zł) na inwestycje kolejowe.

Ponad 101 mln euro trafi na realizację 14 inwestycji na drogach wojewódzkich o łącznej długości 351 km. Zarząd województwa zdecydował o przetargach na wybór wykonawców pięciu tras: ze Żnina do granicy z Wielkopolską, z Lipna do granicy z Mazowszem, ze Stolna do Wąbrzeźna, z Brześcia do Kowala oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie.

Pozostałe 39 mln euro otrzymają samorządy lokalne - na inwestycje na trasach gminnych i powiatowych oraz drogach wojewódzkich w miastach prezydenckich. Pomoc taka będzie rozdysponowana w ramach trwających konkursów.

Planowane są inwestycje kolejowe na trasach z Grudziądza do Brodnicy, z Grudziądza przez Tucholę do granicy z Pomorzem, z Bydgoszczy przez Kcynię do granicy w Wielkopolską, a także na dwóch odcinkach na szlaku Toruń Wschodni-Malbork.

W obecnej perspektywie samorząd województwa będzie finansował jeden duży projekt - przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Wartość dofinansowania z UE wyniesie około 56 mln euro.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo ma do wydania 1,9 mld euro. Na to składa się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym (72 proc.) i z Europejskiego Funduszu Społecznego na cele o charakterze społecznym (28 proc.).

Najwięcej środków przeznaczonych jest na: gospodarkę - 430 mln euro, efektywność energetyczną - 280 mln euro, infrastrukturę społeczną, edukacyjną i zdrowotną (242 mln euro), transport (206 mln euro). Pozostałe fundusze zarezerwowano m.in. na rynek pracy (184 mln euro), edukację (131 mln euro) czy cyfrowy region (50 mln euro).

"Oprócz środków Unii Europejskiej, przy realizacji projektów będą zaangażowane też środki z budżetu państwa, a także środki własne beneficjentów - zarówno publicznych, jak i prywatnych. (...) ogólnie łączna wartość projektów z RPO wyniesie ponad 10 mld złotych" - podkreślił Pietrucień. (PAP)