LNG, czyli skroplony gaz ziemny, który dostarczany jest gazowcami, jest dla niektórych państw członkowskich alternatywą wobec tradycyjnych dostaw rurociągami.

Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz LNG i magazynowania gazu w lutym. Nie jest to projekt aktu prawnego, lecz raczej wskazanie kierunku, w jakim powinna iść UE. Teraz głos w tej sprawie zabrał Parlament Europejski.

Europosłowie w ślad za KE zwrócili uwagę, że państwa członkowskie położone w regionie Morza Bałtyckiego oraz w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, a także Irlandia są nadal poważnie uzależnione od jednego dostawcy i narażone na zakłócenia dostaw. Dostępność LNG - przyznali deputowani - mogłaby poprawić stan dostaw, a także zwiększyć konkurencyjność na rynkach. Przykład już jest - na Litwie uruchomienie terminala LNG doprowadziło do obniżenia cen przez rosyjski Gazprom.

W raporcie węgierskiego europosła Europejskiej Partii Ludowej Andrasa Gyuerka PE zwrócił uwagę, że "podnoszenie efektywności i upowszechnianie energii ze źródeł odnawialnych LNG i magazynowanie gazu odgrywają kluczową rolę" w zmniejszaniu uzależnienia od błękitnego paliwa z Rosji.

Europosłowie po raz kolejny wyrazili zaniepokojenie planami budowy gazociągu Nord Stream 2. Jak podkreślili, podwojenie istniejącej rosyjskiej magistrali biegnącej po dnie Morza Bałtyckiego przyniosłoby odwrotne do zamierzonych skutki w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł dostaw oraz solidarności między państwami UE. "Projekt ten nie powinien korzystać ze wsparcia finansowego UE ani z odstępstw od prawa UE" - wskazał PE.

Zdaniem autora raportu, jeśli Nord Stream 2 powstanie, znaczenie dostępu do terminali LNG i ukończenie korytarza gazowego Północ-Południe znacząco wzrośnie.

Popierając rozwój LNG, PE opowiedział się jednocześnie za zwiększeniem efektywności wykorzystania już istniejącej infrastruktury. "Przed udzieleniem wsparcia nowym terminalom regazyfikacji trzeba promować najbardziej wydajne z perspektywy transgranicznej wykorzystanie istniejących terminali LNG" - czytamy w raporcie.

W dokumencie przypomniano również, że UE jako całość dysponuje wystarczającą liczbą terminali LNG. Ze względu na wysoką cenę surowca dostarczanego w ten właśnie sposób były one jednak w dużej mierze niewykorzystywane.

Europosłowie odnotowali również, że handel odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Wskazali w tym kontekście na partnerstwa energetyczne, wzmocnione przez włączenie rozdziałów energii w umowach handlowych zawieranych przez UE.

Odnosząc się do kwestii magazynowania gazu, PE zauważył, że wskaźnik wykorzystania istniejących instalacji można znacznie poprawić dzięki współpracy regionalnej, gazowym połączeniom międzysystemowym i usunięciu "wąskich gardeł".

Strategia UE dotycząca LNG i magazynowania gazu jest jednym z elementów unii energetycznej.